طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کاهش قطع برق در شبکه های توزیع (NRI OMS)

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,585

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC19_140

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1385

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اهداف شرکتهای توزیع برق، استفاده بهینه از انرژی تولید شده با کاهش انر ژی توزیع نشده می باشد . بـه همین دلیل توزیع مداوم و بی وقفه انرژی برق از اهمیت ویژه ای برای صنعت برق کشور برخوردار است . عوامل متعددی از توزیع بی وقفه انرژی برق جلوگیری می کنند که از آن جملـه می توان به بروز حوادث و بلایای طبیعی، استفاده نـا مناسـب مشترکین، برخورد حیوانات و وسایل نقلیه با شبکه و ... اشاره نمود . جلوگیری از وقوع برخی حوادث تقریبا غیر ممکن می باشد به همین دلیل تشخیص محـل وقـوع حادثـه و برطـرف نمودن اشکال مربوطه در کمترین زمان ممکن بهترین راه حـل برای کاهش زمان خاموشی می باشد . تشخیص تجهیز عملکرده در کشور ما عمومـا بـا دو روش استفاده از نصب نشانگرهای خطـا در طـول فیـدرهای فشـار متوسط و در مواردی خاص بـا بکـارگیری Fault Locator ها در سر فیدر انجام می شود . در دهه اخیـر فعالیتهـای قابـل توجهی در دنیا برای تشخیص محل تجهیز عملکرده در شبکه های توزیع با استفاده از روش های نرم افـزاری انجـام گرفتـه اسـت . از مزایای عمده این روش ارزان بودن بکـارگیری سیسـتم در مقایسـه با سیستم های دیگر ، توسعه پذیری و همچنین قابلیـت اسـتفاده در شبکه فشار ضعیف می باشد . در این مقاله چگونگی طراحی و پیاده سازی یـک سیسـتم نـرم افزاری مدیریت کاهش قطع برق در شبکه های توزیع، بـر اسـاس آخرین مطالعات و دستاوردهای دنیا و به منظور تشخیص سـریع و ارزان محل تجهیز عملکرده هنگا م وقوع حادثـه و همچنـین امکـان اخذ گزارش های مدیریتی متعدد ارائه شده است . ثبت و پـردازش اطلاعات تماسهای مشترکین هنگام قطع برق، ارتباط بـا نـرم افـزار GISبــا اســتفاده از اســتاندارد XML جهــت اخــذ اطلاعــات توپولوژی شبکه و آنالیز اطلاعات مذکور بـه کمـک الگوریتمهـای هوشمند به منظور تعیین محل تجهیز عمکـرده در شـبکه وظـایف اصلی این سیستم می باشند .

کلیدواژه ها:

XML - تشخیص خطا - شبکه های توزیع -OMS

نویسندگان

بابک امینی

پژوهشگاه نیرو

آزاده زمانی فر

پژوهشگاه نیرو