تحلیل دینامیکی سدهای سنگریزبا رویه بتنی درشرایط دو بعدی وسه بعدی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,791

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SS28

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله قسمت از تحقیقات انجام شده درباره رفتار لرزه ای سدهای سنگریر رویه بتنی (CFRD)رائه م ی شو د. آنچه بیشتر مورد توجه است، ارزیابی اثر مدلسازی سه بعدی در آنالیز ها و مقایسه نتایج آن با نتایج آنالیزهای انجام شده در حالت دو بعدی، م یباش د . در ابتدا تاریخچه مطالعات انجام شد ه، در مورد رفتار دینامیکی سدهای CFR مرور می شود، و در ادامه به معرفی نرم افزار استفاده شده، هندسه مدلهای ساخته شده و مدلهای رفتاری بکار رفته برای مصالح سد ، پرداخته م ی شود و گزید ه ای از نتایج بدست آ مده از آنالیزهای دینامیکی انجام شده در ارتباط با بدنه سنگریز و رویه بتنی سد ، ارائه خواهد شد . نتایج نشان م یدهد، در حالت سه بعدی ، شتاب القاء شدة حداکثر بیشتری در بدنه سنگر یز سد ، مشاهده می شود و ا ین شتاب لزومًا در مقطع میانی سد اتفاق نمیافتد. در مورد جابجایی بدنه سد،در حالت دو بعدی مقاد یر بدست آمده ، بیشتر می باشند. در مورد رو یه بتنی سد ،در حالت سه بعدی ، پاسخ های بدست آمده بحرانی ترهستند.

کلیدواژه ها:

سدسنگریز با رویه بتنی ، آنالیز دینامیکی سه بعدی ، رفتار غیر خطی ، رفتار الاستوپلاستیک

نویسندگان

سیدمحسن حائیری

استاددانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف

شهابد الدین اسماعیلی

کارشناس ارشد ساز ههای هیدرولیکی ، دانشگاه صنعتی شریف

مجتبی اصفهانی

کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، مهندسین مشاور بندآب