ورود و خروج واحدهای تولید انرژی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با استفاده از الگوریتم مورچگان

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,478

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_187

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله ابتدا به معرفـی مسـاله در مـدار قـرار گـرفتن واحدهای نیروگاهی i و لزوم وجود یک الگـوریتم بـرای حـل آن پرداخته می شود . در ادامه این مسـاله در سیسـتم سـنتی و تجدید ساختار یافته و تفاوتهای بـه وجـود آمـده بـرای حـل مساله در دو محیط مذکور بررسی می گردد . سپس نحوه اعمال الگوریتم کلونی مورچگان به مساله در مـدار قـرار گــرفتن واحـدها معرفــی مـی شــود . در ابتـدا ایــن الگوریتم بر روی شبکه تست استاندارد [1] IEEE-RTS به صورت سنتی اعمال می گـردد . سـپس بـا تفکیـک واحـدهای تولیدی به صورت گروهها و در قالب شرکت های مستقل این شبکه به صورت تجدید سـاختار شـده تغییـر یافتـه و بـا تعریف تابع هدف برای مسئله UC در این سیسـتم الگـوریتم کلــونی مورچــگان بـرای حـل ایـن مسـئله در ایـن شـبکه پیاده سازی می گردد . نتایج حا صله نشان دهنده عملکرد مناسـب این روش در ورود و خروج اقتصـادی واحـدهای شـرکتهای تولیدی است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن منصف

استادیار گروه برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

علیرضا خواجه

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد – گروه برق و کامپیوتر - دانشکده فنی – دانش