اثرات مخرب کاربرد هادی های آلومینیم - فولاد غیر استاندارد در شبکههای توزیع فشار متوسط

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,724

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_144

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

هادیهای سیستم قدرت بعنوان مسیر انتقال انرژی الکتریکی، از مهمترین اجزاء خطوط انتقال و توزیع نیرو محسوب مـی شـوند . هادیها علاوه بر اینکه باید از نظر الکتریکـی دارای ویژگـی هـا و خواص مناسبی برای فراهم آور دن بستر انتقال انـرژی الکتریکـی باشند، برای قرار گرفتن در ساختار شبکه های هـوایی و تحمـل نیروها و تنش های مکانیکی در شرایط مختلف محیطی و جـوی نیز میبایست خواص مکانیکی قابل قبولی را دارا باشند . در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای قابل توجهی برای اسـتفاده از هادیهای آ لومینیمE فولاد در فیـدرهای فشـار متوسـط توزیـع صورت پذیرفته است . علی رغـم آنکـه هادیهـای ACSR/GS دارای خواص الکتریکی و مکانیکی مطلـوبی جهـت اسـتفاده در فیدرهای فشار متوسط توزیع می باشند، با توجه به سهولت تولید آنها، سازندگان فاقد صلاحیتی در عرصة تولید ایـن محصـول در کشور ظهور کرده اند کـه ایـن امـر بـا توجـه بـه بـرون سـپاری فعالیتهای شرکتهای توزیع می تواند لطمات جبران ناپذیری را بـه شبکههای توزیع وارد آورد . این مقاله بـه بررسـی ویژگـی هـای هادیهـای ACSR ، رونـد استاندارد تولید و آزمونهای لازم جهت تائید کیفی آنها می پردازد . همچنین نمونههایی از تجربه بکارگیری نوع غیـر اسـتاندارد ایـن هادیها و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از تست آنها تشریح می شود . در نهایت تاثیر مخـرب اسـتفاده هادیهـای غیـر اسـتانداردACSR در فیدرهای فشار متوسط توزیع از نظر اقتصادی بررسی میشود . نتـایج مطالعـات اقتصـادی نشـان مـی د هـد کـه حتـی جایگزینی هادیهای غیر استاندارد بکـار رفتـه در شـبکه بـا نـوع استاندارد آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد .

نویسندگان

منصور رجبی

شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

محمدعلی طالبی

شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

احمد غلامی

دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدنقی گلرخ

شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران