بررسی تاثیر استراتژی های عمومی مایکل پورتر بر جانشین پروری با نقش میانجی پاسخگویی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN08_050

تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1403

چکیده مقاله:

همواره استراتژی سازمان ها نقشه ای است که سازمان را برای رسیدن به اهدافش، با توجه به فرصت ها، تهدیدات محیطی، منابع و توانایی های داخلی سازمان، رهنمود می دهد. پاسخگویی نیز عبارت است از عمل مسئول دانستن فرد یا افرادی مشخص در قبال وظایف محوله یا به عبارت دیگر دلیل آوردن یا دلیل خواستن برای کارهای انجام شده است.در این زمینه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) یکی از شرکت های مهم و تاثیرگذار کشور در حوزه حمل و نقل و امور خدماتی می باشد که این دومقوله در آن نقشی حیاتی دارد. به این منظور پژوهش حاضر با روش توصیفی-پیمایشی و کاربردی، بررسی تاثیر استراتژی های عمومی مایکل پورتر بر جانشین پروری با نقش میانجی پاسخگویی سازمانی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را مورد مطالعه قرار می دهد. در این زمینه جامعه آماری تحقیق از کلیه پرسنل رسمی شرکت شهر فرودگاهی(۱۹۷ نفر) تشکیل شده است که حجم نمونه آن بر اساس مدل کوکران تعداد ۱۳۰ نفر تعیین گردید. و از پرسشنامه های استاندارد استراتژی های پورتر، جانشین پروری و پاسخگویی، پرسشنامه رمزک (۲۰۰۰) استفاده شده و به منظور تحلیل داده ها از آزمون های میانگین،سوبل،فریدمن و همبستگی پیرسون استفاده گردیده و در نهایت به منظور ارائه الگو از مدل معادلات ساختاری نرم افزار Smart pls استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد استراتژی های عمومی مایکل پورتر بر پاسخگویی و مدیریت جانشین پروری در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تاثیر معناداری دارد و پاسخگویی سازمانی بر مدیریت جانشین پروری در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز تاثیر گذار است.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: استراتژی عمومی مایکل پورتر ، جانشین پروری ، پاسخگویی ، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره).

نویسندگان

یعقوب مرادپور

کارشناسی ارشد

سید جعفر قدیری نژاد

کارشناسی ارشد