ارزیابی تفسیری کیفیت حسابرسی سبز تحت وجود مضامین خوانایی گزارشگری پایدار شرکت های بازار سرمایه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 30

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESTJ-26-1_005

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: خوانایی گزارشگری مالی به عنوان یک مکانیزم محتوایی ضمن اینکه سطح تعامل پذیری اثربخش بین شرکت با ذینفعان را توسعه می بخشد باعث کاهش شکاف انتظارات بین شرکت با حسابرسان می گردد. هدف این پژوهش ارزیابی تفسیری کیفیت حسابرسی سبز تحت وجود مضامین خوانایی گزارشگری پایدار شرکت های بازار سرمایه می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نظر روش شناسی در بخش نتیجه توسعه ای و از نظر نوع داده ترکیبی محسوب می شود. لذا براساس ماهیت تحلیل ارزیابی تفسیری به منظور شناسایی مولفه ها (کارکردهای کیفیت حسابرسی سبز) و مضامین پژوهش (خوانایی گزارشگری پایدار) از تحلیل فراترکیب و با مشارکت ۱۵ نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی استفاده شد. در بخش کمی مولفه ها و گزاره های شناسایی شده در قالب پرسشنامه های ماتریسی توسط ۲۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بازار سرمایه مورد ارزیابی رتبه بندی تفسیری قرار گرفتند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، تحت وجود مضمون اجتماعی به عنوان مرجع اثربخش خوانایی گزارشگری مالی، کارکرد توسعه ای مطلوب ترین مبنا در ارتقای کیفیت حسابرسی سبز محسوب می شود. بحث و نتیجه گیری: از آنجاییکه کارکرد های توسعه ای در حسابرسی زیست محیطی به عنوان یک استراتژی نهادی در دستور حاکمیت و نهادهای بالادستی می باشد، وجود افشای اطلاعات اختیاری برمبنای مکانیزم های اجتماعی در صورت های مالی به حسابرس کمک می کند تا گزارش های مستدل تری نسبت به قابلیت های توسعه ای شرکت در بخش زیست محیطی ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

کیفیت حسابرسی سبز ، مضامین خوانایی گزارشگری پایدار ، اثربخشی افشای اطلاعات اختیاری

نویسندگان

جواد فرامرز

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد واحد نور، ایران.

یحیی کامیابی

استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه مازندران، ایران. (مسوول مکاتبات)

جواد رمضانی

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد واحد نور، ایران.