بررسی تاثیر افشای داوطلبانه اخبار بر نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۵

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB13_002

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

چکیده مقاله:

افشای داوطلبانه، ارائه ی مازاد بر الزام قانونی اطلاعات است. مدیریت شرکت در فراهم کردن اطلاعاتحسابداری و دیگر اطلاعاتی که باعث تسهیل و تامین مناسب نیازهای استفاده کنندگان می شود؛ آزاد است. ممکناست شرکتها به منظور محدود کردن برداشت نامطلوب سرمایه گذاران و ایجاد آگاهی در مورد چشم اندازهایآتی شرکت، دست به افشای داوطلبانه بزنند. روش پژوهش توصیفی از شاخه همبستگی و شبه تجربی است.ازدیدگاه هدف به دلیل اینکه نتایج بدست آمده راهگشای تصمیم گیران و ذینفعان خواهد بود یک مطالعه کاربردیاست. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. و وروش اجراییآن همبستگی توصیفی است. جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران قبل از سالهای ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۰ که حائز شرایط زیر باشند همچنین نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک انجام گردیده است، نتایج نشان می دهد که مقدار احتمال (یا سطح معنی داری) F برابر ۰.۰۰۰ بوده و چون این مقدار کمتر از ۰.۰۵ است، فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد می شود، یعنیمدل معنی دار است. نتایج نشان داد که ضریب متغیر افشای داوطلبانه، ۳.۵ بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت افشای داوطلبانه بر نقدشوندگی می باشد. که با توجه به آماره t ضریب متغیر افشای داوطلبانه در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار می باشد، با توجه به موارد فوق میتوان در سطح اطمینان ۹۵ % فرضیه پژوهش را تایید شده تلقینمود این موضوع نشان دهنده این است که افشای داوطلبانه اخبار بر بهبود نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

افشای داوطلبانه ، اخبار ، نقدینگی ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

مجید مرادیان

کارشناسی حرفه ای، حسابداری مالی، دانشگاه علمی کاربردی خدمات علمی- صنعتی، اصفهان، ایرانکارشناس درآمد، شهرداری زرین شهر