بررسی تاثیر جامعه پذیری مالی بر پیامدهای مالی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 12

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMVJ-6-83_012

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اهداف اصلی زندگی بسیاری از مردم جامعه دستیابی به سطحی از ثبات و رفاه در زندگی بوده که مولفه های مالی به واسطه تاثیرگذاری بر جنبه های مختلف زندگی فرد در این زمینه دارای اولویت و ارزش بالایی می باشند. جامعه ای که افراد در آن زندگی می کنند و شامل خانواده و دوستان و حتی تعاملات در رسانه های اجتماعی می شود در کسب دانش، مهارت ها و قابلیت های مالی آن ها که پیش آیندی برای رفتارهای درست مالی و تحقق رفاه مالی به حساب می آیند نقش به سزایی را ایفا می نمایند. با این حال؛ بسیاری از افراد به دلیل عدم اتخاذ رفتارها و تصمیمات درست مالی در زندگی جاری و آتی خود با چالش های عمده ای مواجه شده که این مسئله می تواند نشات گرفته از عدم داشتن آگاهی و اطلاعات درست مالی باشد. بر همین اساس؛ هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جامعه پذیری مالی بر پیامدهای مالی مانند سواد مالی (دانش، مهارت، خودکارآمدی مالی)، رفاه مالی و رفتار مالی می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از جهت ماهیت و روش به صورت توصیفی از نوع همبستگی و در قالب پیمایشی با رویکرد کتابخانه ای-میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان شهر یزد بوده که تعداد ۲۸۹ نفر بر اساس قاعده ۵ برابری تعداد سنجه های پرسشنامه و با روش نمونه گیری در دسترس در این تحقیق مشارکت داشته اند. ابزار پژوهش جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد برگرفته از منابع معتبر بوده که روایی آن با توجه به نظر استاد راهنما و مشاور و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS۲۲ و آزمون فرضیه ها با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS انجام شده است. یافته های این پژوهش گویای این است که جامعه-پذیری مالی بر رفتار مالی و رفاه مالی تاثیر معناداری ندارد. جامعه پذیری مالی با دانش مالی، مهارت مالی و خودکارآمدی مالی رابطه معنادار و مثبتی دارد. دانش مالی، مهارت مالی و خودکارآمدی مالی با رفتار مالی دارای رابطه معنادار و مثبتی می باشند. دانش مالی، مهارت مالی و خودکارآمدی مالی با رفاه مالی رابطه معناداری ندارند. رفتار مالی بر رفاه مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

مژگان رنجبر

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

زینب زحمت کش

استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

سهیلا شهرستانی

استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.