بررسی اثر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود بر هزینه های بدهی و حقوق صاحبان سهام

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMVJ-7-88_020

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود بر هزینه های بدهی و حقوق صاحبان سهام است جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد ۱۳۷ شرکت در دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ از بین جامعه آماری به واسطه اعمال برخی محدودیت ها انتخاب شده و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بسیاری از معیارهای مربوط به کیفیت سود در کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار می باشند. با این وجود به نظر می رسد که کیفیت سود در کاهش هزینه بدهی شرکت ها نقش چندان با اهمیتی ایفا نمی کند. از سوی دیگر نتایج این مطالعه نشان می دهد که کیفیت حسابرسی در کاهش هزینه بدهی می تواند موثر باشد، اما میزان اثرگذاری آن در مقایسه با اثر و نقش کاهنده ای که بر هزینه حقوق صاحبان سهام دارد، ضعیف تر می باشد.

کلیدواژه ها:

کیفیت سود ، کیفیت حسابرسی ، هزینه حقوق صاحبان سهام ، هزینه بدهی

نویسندگان

مهدی غفاری

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.

مهدی مشکی میاوقی

دانشیار گروه حسابداری و مالی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران.

محمدعلی یوسفی قلعه رودخانی

استادیار گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.