تاثیر ویژگی های مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی و وجه نقد نگهداری شده بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DHCONF07_489

تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1403

چکیده مقاله:

گزارش های مالی اطلاعات لازم را برای ارزیابی وضعیت مالی و اقتصادی بنگاه، تاوان سودآوری، نحوه تامین مالی ومصرف وجوه نقد، چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و سایر اطلاعات مکمل برای درک بهتراطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آینده سازمان فراهم میکند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی هایمدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی و وجه نقد نگهداری شده بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران است. در این راستا یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شد و نمونه ای متشکل از ۱۱۰ شرکت ازبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ۶ ساله از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به روش حذفی هدفمند(سیستماتیک) انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه ها، تحلیل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی و همچنین رویکرد پانلدیتا بکار برده شد. داده های پژوهش با رویکرد داده های ترکیبی جمع آوری شده و به کمک نرم افزار ایویوز نسخه ۱۲ موردتجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایهگذاری تاثیر منفی و معناداری دارد. توانایی مدیریت، کیفیت گزارشگری مالی و وجه نقد نگهداری شده بر کارایی سرمایه گذاریتاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

بهروز قربانی

استادیار گروه حسابداری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

زینب فضائلی

کارشناسی ارشد حسابداری ، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران