بررسی ویژگی های سیستم گزارشگری مالی بر سیستم مدیریت مالی سازمانی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGTCONF07_083

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

چکیده مقاله:

سیستم گزارشگری مالی یکی از مهم ترین و اساسی ترین سیستم های یک سازمان به شمار می رود که وظیفه آن تامین نیازهای اطلاعات مالی سطوح مختلف مدیران در زمینه های برنامه ریزی و کنترل منابع ، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری است . به عبارت دیگر، بدون داشتن سیستم گزارشگری مالی مناسب و کارا، راهبری مطلوب عملیات، فعالیتها و مدیریت مالی برای دسترسی به اهداف سازمانی ممکن نیست و در نهایت اقدامات مدیریت محدود به تصمیم گیری ها و کنترل موردی و بدون ضابطه و هدف خواهد بود. در این مقاله ، ویژگی های اطلاعات سیستم گزارشگری مالی شامل قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن بر سیستم مدیریت مالی سازمانی بررسی شده است . این مقاله از نظر هدف کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش پژوهش توصیفی پیمایشی است . جامعه آماری این مقاله شامل تعدادی از مدیران، کارشناسان و کارکنان بخش مالی شرکت های تولیدی خراسان می باشند که برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه ها به صورت توزیع تصادفی ساده استفاده شده است . در ضمن ، روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه ای و میدانی بوده است . برای بررسی توصیفی ویژگی های متغیرها و آزمون وابستگی بین متغیرها به ترتیب از روش تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که ویژگی های اطلاعات سیستم گزارشگری مال ی نظیر قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن بر سیستم مدیریت مالی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

سیستم گزارشگری مالی ، مربوط بودن اطلاعات ، قابل اتکا بودن اطلاعات ، سیستم مدیریت مالی سازمانی .

نویسندگان

ابوالفضل ماهودی

کارشناس ارشد مالی و ذیحسابی، شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ا یرا ن

مجید ارس نژاد

معاون مالی و پشتیبانی، شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ا یرا ن

محمدرضا ترابیده

مدیر امور مالی و ذیحسابی، شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ا یرا ن

رضا طلوع

رئیس گروه حسابداری پرداختهای جاری، شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ا یران