تاثیرتوانایی مدیریت برنوآوری شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGTCONF07_056

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

چکیده مقاله:

تولید خدمات و فعالیت های نوآورانه یکی از اهداف مهم هرسازمان است که برای رسیدن به آن شرکت ها تلاش می کنند یا کارکنان با استعداد و توانا را بکار گیرند تا بتوانند هدف نهایی شرکت را که حداکثرسازی ثروت سهامداران است ،تحقق بخشند.از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریت برنوآوری شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این راستا،تعداد ۱۲۰شرکت برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۴۰۰ انتخاب گردید.هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است .از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد.نتایج نشان داد که بکارگیری مدیران با استعداد بالا می توانند به ایجاد فعالیت های نوآورانه کمک کند.همچنین عدم تقارن اطلاعاتی عاملی است که می تواند تاثیر معکوسی بر نوآوری شرکت داشته باشد اما زمانی که در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا،از مدیرا ن توانا استفاده شود می تواند اثرات نامطلوب عدم تقارن اطلاعاتی را خنثی کرده و برنوآوری سازمانی تاثیر مثبتی داشته باشد.

نویسندگان

سودا عبدالهی

کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی میزان،تبریز،ایرا ن

سعید محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،موسسه آموزش عالی میزان،تبریز،ایرا ن

ابراهیم نصیرپور

کارشناس ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی میزان،تبریز،ایران