بررسی رابطه سبک های دلبستگی بارضایتمندی زناشویی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_1136

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: : سبکهای دلبستگی بر نوع برخورد ما و شیوه رضایت از زندگی زناشویی رابطه دارد از این رو هدف از پژوهش حاضر در آن است که به بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با رضایتمندی زناشویی را مورد سنجش قرار دهد.مواد و روشها: این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت از نوع بنیادی بوده که برای انجام آن از روش پژوهش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسامی یادگار امام خمینی (ره) که ازدواج کردهاند، بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس تعداد ۸۵نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه سبک دلبستگی هالپرن و کاپنبرگ،رضایت زناشویی اینریچ بین آنها توزیع شد. متغیر مستقل در این آزمایش، سبکهای دلبستگی و رضایت از زندگی زناشویی متغیر وابسته بود. ازم به ذکر است که به دلیل سهولت در انجام پژوهش، جنسیت به عنوان متغیر تعدیلی در طرح پژوهشی وارد شد و آزمودنی های دختر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.یافتهها: از آزمون تحلیل واریانس آنوا و رگرسیون بهمنظور بررسی رابطه پژوهش حاضر استفاده شد. از نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ در سطح آماری ۰۵.۰ α = استفاده شد.نتیجهگیری: طبق نتایج بهدستآمده، در بررسی حاضر sigحاصل شده باتوجه به جدول فوق برابر است با ۱۸۶./ که نمایانگرآن است بین متغییرهای حاضر رابطه معناداری وجود نداشته است ، و هم چنین می توان بیان کرد که به دلیل بزرگتر بودن عددحاصله از ۰۵/۰ فرض صفر تایید و فرض خلاف ردمی گردد.

نویسندگان

فاطمه توماری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس