پیش بینی بلند مدت تقاضای آب خانگی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1983208
تاریخ درج در سایت: 1 خرداد 1403
مشاهده: 130
تعداد صفحات: 160
سال انتشار: 1389

فایل این طرح پژوهشی در 160 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

آب شرب در ایران همچون اغلب مناطق دنیا به دلیل خشکسالی، رشد جمعیت، افزایش مصرف سرانه هر روز کمیاب تر می شود. از طرف دیگر غیر قابل جانشین بودن آب مشکل کم آبی را روزافزون ترمی کند، در این شرایط تلاش انسانها برای استفاده بهینه این نهاده ضروری تر به نظر می رسد و منازعات و کشمکش ها نیز برای حاکمیت منابع آب در آینده فزونی خواهد گرفت. هدف این تحﻘیق ارایه یک روش مناسب و قابل اطمینان برای بدست ﺁوردن میزان تﻘاضای بلند مدت ﺁب‫شهری است، تا تصمیم گیری برای آینده با عدم قطعیت کمی صورت پذیرد.

بر اساس معیار های انتخاب مدل و متغیر های موثر که در نظر گرفته شد، تابع تقاضای آب شهر نیشابور با متغیرهای درآمد سرانه واقعی، قیمت متوسط واقعی، شاخص کالا و خدمات مصرفی، تعداد باسوادان و متوسط دمای حداکثر برای شهر نیشابور توسط مدل استون گیری تخمین زده شد. نتایج بر ضروری بودن کالای آب تاکید می کند. بمنظور پیش بینی نقطه ای، چهار سناریو تعریف گردید و متغیر های مستقل پیش بینی شد. برای این امر از اطلاعات پیش بینی شده جمعیت با سه سناریو توسط شرکت پارس کنسولت استفاده گردید. پارامترهای هواشناسی نیز، با داشتن خروجی مدل HadCM۳ و داده های هواشناسی مشاهداتی و با بکارگیری مدل LARS-WG، برای سه سناریوهای اقلیمی آتی شبیه سازی گردید. متغیرهای اقتصادی (درآمد خانوار، شاخص کالا و خدمات و قیمت متوسط آب) با دو فرض کلی ( اجرا شدن طرح هدفمند سازی یارانه ها و اجرا نشدن این طرح) پیش بینی گردید.

درصد تغییرات تقاضای آب سه سناریو اول ( طرح هدفمند سازی یارانه ها اجرا نگردد) برای دوره ی ۱۳۹۰ تا ۱۴۱۰ بین ۴۰ تا ۵۷ درصد در طول این بازه می باشد. در سناریوی چهارم که فرض بر اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها است مقادیر تقاضای سرانه آب نسبت به حالتی که این طرح اجرا نگردد کاهش می یابد.

در ادامه به بررسی اثر تغییر اقلیم بر تقاضای آب پرداخته شد. نتایج سناریوی A۱B نشان داد، دمای حداکثر به ترتیب در ۱۰، ۴۵ و ۸۰ سال آینده به میزان حداکثر ۹/۱، ۶/۸ و ۸/۱۴ درصد افزایش می یابد، در مجموع می توان نتیجه گرفت که میزان افزایش متوسط سالانه تقاضای آب در سناریو A۱B، برای هر شهروند در دوره اول برابر ۰۴۷/۰ و در دوره دوم پیش بینی ۲۱۳/۰ مترمکعب می باشد که این عدد در دوره سوم به ۳۷/۰ متر مکعب فقط بر اثر تغییر اقلیم افزایش می یابد.

در قسمت بعدی بازه ی تغییرات تقاضا برای دوره ی مورد نظر با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بدست آمد و اثر عدم قطعیت در متغیرهای مستقل، بر تقاضای آب دیده شد.

در انتها با استفاده از شبکه عصبی تقاضای آب بصورت بلند مدت پیش بینی شده است. نتایج نشان داد، استفاده از جزء غیر قطعی سری های زمانی در پیش بینی با شبکه های عصبی می تواند مشکل درونگرا بودن این مدل ها را تا حدی حل نماید.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

فصل ۱: مقدمه ۱

۱-۱- تعریف مسئله و ضرورت انجام این طرح.. ۲

۱-۲- هدف تحﻘیق.. ۴

۱-۳- نوآوری های تحقیق.. ۵

۱-۴- سازمان دهی فصول پایان نامه. ۶

فصل ۲: سابقه مطالعات ۷

۲-۱- مقدمه. ۸

۲-۲- سابقه مطالعات مرتبط با تابع تقاضای آب... ۸

۲-۲-۱- متغیرهای تاثیر گذار بر تقاضای آب خانگی.. ۸

۲-۲-۱-۱- مشخصات خانوار ۸

۲-۲-۱-۲- خصوصیات شهری و بافت آن.. ۹

۲-۲-۱-۳- قیمت آب... ۹

۲-۲-۱-۴- درآمد. ۱۱

۲-۲-۱-۵- کیفیت شبکه توزیع آب... ۱۱

۲-۲-۱-۶- عوامل اقلیمی.. ۱۲

۲-۳- مطالعات انجام شده در مورد الگوی ساختاری تقاضای آب... ۱۲

۲-۳-۱- مطالعات الگوی ساختاری.. ۱۳

۲-۴- سابقه مطالعات مرتبط با پیش بینی تقاضای آب... ۱۸

۲-۴-۲- عدم قطعیت در پیش بینی ها ۲۲

۲-۵- سابقه مطالعات ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم.. ۲۳

۲-۵-۲- مدل های پیش بینی بلند مدت... ۲۶

۲-۶- جمع بندی.. ۲۹

فصل ۳: روش تحقیق و مفاهیم پایه ۳۲

۳-۱- مقدمه. ۳۳

۳-۲- تخمین مدل تقاضای آب... ۳۴

۳-۲-۱- مبانی نظری برآورد تابع تقاضا ۳۴

۳-۲-۱-۱- تعریف تقاضا و قانون تقاضا ۳۵

۳-۲-۱-۲- قانون تقاضا ۳۵

۳-۲-۱-۳- استخراج تابع تقاضای آب از تابع مطلوبیت استون- گیری.. ۳۶

۳-۲-۱-۴- تابع مطلوبیت استون- گیری.. ۳۶

۳-۲-۱-۵- کشش قیمتی تقاضا ۴۰

۳-۲-۱-۶- کشش درآمدی تقاضا ۴۰

۳-۲-۱-۷- کشش متقاطع تقاضا ۴۰

۳-۲-۱-۸- نرم افزار Eviews ۴۱

۳-۳- پیش بینی پارامترهای اقلیمی با استفاده از مدل آماری LARS-WG.. ۴۱

۳-۳-۲- مدل های چرخه عمومی.. ۴۳

۳-۴- مدل LARS-WG.. ۴۴

۳-۴-۱- کنترل کیفیت و ورود داده های دوره مشاهداتی به مدل.. ۴۵

۳-۴-۲- کالیبراسیون مدل.. ۴۵

۳-۴-۳- بررسی توانمندی مدل.. ۴۵

۳-۴-۴- ایجاد داد ه های مصنوعی.. ۴۶

۳-۴-۵- خروجی گرافیکی مدل.. ۴۷

۳-۴-۶- مبانی آماری مدل LARS-WG.. ۴۷

۳-۴-۶-۱- مدلسازی بارش.... ۴۷

۳-۴-۶-۲- مدلسازی دمای حداقل و حداکثر. ۴۸

۳-۵- پیش بینی نقطه ای و بازه ای.. ۴۹

۳-۵-۱- پیش بینی نقطه ای تقاضای آب... ۴۹

۳-۵-۲- پیش بینی احتمالاتی تقاضای آب... ۵۰

۳-۶- پیش بینی تقاضای آب با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه. ۵۱

فصل ۴: مطالعه موردی و نتایج ۵۳

۴-۱- منطقه مورد مطالعه. ۵۴

۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه مورد مطالعه. ۵۴

۴-۱-۲- وضعیت منابع آب... ۵۵

۴-۱-۳- وضعیت موجود سیستم تامین آب شهر نیشابور ۵۷

۴-۱-۳-۱- چاهها ۵۷

۴-۱-۳-۲- مخازن.. ۵۸

۴-۲- نتایج به کارگیری روش تحقیق در مطالعه موردی.. ۵۸

۴-۳- تخمین تابع تقاضای آب... ۵۹

۴-۳-۱- متغیرهای تحقیق و روش اندازه گیری آن.. ۵۹

۴-۳-۲- نحوه ی جمع آوری متغیرهای مهم.. ۶۰

۴-۳-۲-۱- مصرف آب... ۶۰

۴-۳-۲-۲- قیمت متوسط آب برای هر متر مکعب... ۶۰

۴-۳-۲-۳- متوسط درآمد خانوار ۶۱

۴-۳-۲-۴- قیمت سایر کالاهای مصرفی.. ۶۲

۴-۳-۲-۵- تعداد با سوادان.. ۶۳

۴-۳-۲-۶- متوسط دمای حداکثر. ۶۳

۴-۳-۳- تخمین مدل تابع تقاضای آب... ۶۴

۴-۴- پیش بینی تقاضای آب... ۶۸

۴-۴-۱- پیش بینی نقطه ای تقاضای آب... ۶۸

۴-۴-۲- پیش بینی متغیرهای مستقل.. ۶۹

۴-۴-۲-۱- جمعیت و تعداد افراد با سواد. ۶۹

۴-۴-۲-۲- دمای حداکثر. ۷۱

۴-۴-۳- پیش بینی متغیر های اقتصادی.. ۷۲

۴-۴-۳-۱- طرح هدفمند سازی یارانه ها اجرا نگردد. ۷۲

۴-۴-۳-۱-۱- درآمد خانوار ۷۲

۴-۴-۳-۱-۲- پیش بینی قیمت آب و تورم. ۷۴

۴-۴-۳-۲- طرح هدفمند سازی یارانه ها اجرا گردد. ۷۸

۴-۴-۴- سناریو های پیش بینی تقاضای سرانه آب خانگی.. ۸۰

۴-۴-۵- نتایج پیش بینی نقطه ای.. ۸۶

۴-۴-۶- بررسی اثر تغییر اقلیم بر تقاضای آب... ۸۹

۴-۴-۶-۲- ساخت اطلاعات برای شهر نیشابور ۹۰

۴-۴-۶-۳- بررسی عملکرد مدل و مقایسه نتایج.. ۹۰

۴-۴-۶-۴- داده های هواشناسی تولید شده تحت مدل اقلیمی HadCM۳. ۹۲

۴-۴-۶-۵- نتایج.. ۹۶

۴-۴-۷- پیش بینی احتمالاتی تقاضای آب... ۱۰۰

۴-۴-۷-۲- تعیین توابع چگالی احتمال.. ۱۰۱

۴-۴-۷-۲-۲- سرانه درآمد واقعی.. ۱۰۳

۴-۴-۷-۲-۳- قیمت واقعی آب... ۱۰۴

۴-۴-۷-۲-۴- شاخص قیمت کالاها و خدمات... ۱۰۴

۴-۴-۷-۲-۵- متوسط دمای حداکثر. ۱۰۴

۴-۴-۷-۲-۶- تعداد افراد با سواد. ۱۰۴

۴-۴-۷-۳- نتایج پیش بینی احتمالاتی.. ۱۰۵

۴-۵- شبکه عصبی.. ۱۱۱

۴-۵-۱- تعیین نوع شبکه عصبی.. ۱۱۱

۴-۵-۲- شاخص های ارزیابی.. ۱۱۲

۴-۵-۳- پیش پردازش داده ها ۱۱۲

۴-۵-۴- نتایج.. ۱۱۴

۴-۶- جمع بندی.. ۱۱۸

فصل ۵: جمع بندی، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات ۱۲۰

۵-۱- جمع بندی.. ۱۲۱

۵-۲- پیشنهادات... ۱۲۳

مراجع ۱۲۶

پیوست ۱۳۴

پیوست-۱- پرسشنامه: نمونه ای از پرسشنامه ی پر شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی.. ۱۳۵

پیوست-۲- توانایی های نرم افزار Eviews ۱۳۶

پیوست-۳: آزمون های آماری.. ۱۳۸


فهرست جداول

فصل ۱: مقدمه ۱

فصل ۲: سابقه مطالعات ۷

جدول ۲-۱- نتایج مطالعات مربوط به اثرات دو برابر شدن غلظت CO۲ بر روی دما و بارش (Mitchell, ۱۹۸۹) ۲۵

جدول ۲-۲- فراوانی سیلاب ها در ایران در دوره های ده ساله (فهمی، ۱۳۷۸) ۲۵

فصل ۳: روش تحقیق و مفاهیم پایه ۳۲

جدول ۳-۱- فهرست برخی از مدل های چرخه عمومی جو در جهان ۴۴

فصل ۴: مطالعه موردی و نتایج ۵۳

جدول ۴-۱- مشخصات ایستگاه سینوپتیک نیشابور ۶۴

جدول ۴-۲- مشخصات آماری متغیرهای ورودی.. ۶۴

جدول ۴-۳- نتایج تخمین ضرایب تابع تقاضای آب خانگی شهر نیشابور ۶۶

جدول ۴-۴- کشش های تقاضای آب برای شهر نیشابور ۶۶

جدول ۴-۵- پیش بینی جمعیت شهر نیشابور در سالهای آینده براساس فرضهای سه گانه (هزارنفر) ۷۰

جدول ۴-۶- فروض سه گانه برای نرخ رشد اقتصادی برای سال های آتی.. ۷۳

جدول ۴-۷- مشخصات آماری ماهانه اطلاعات درآمد سرانه واقعی برای دورهی (۱۳۹۰-۱۴۱۰) ۷۴

جدول ۴-۸- فروض سه گانه برای نرخ تورم برای سال های آتی.. ۷۵

جدول ۴-۹- مشخصات آماری ماهانه اطلاعات CPI برای دوهی (۱۳۹۰-۱۴۱۰) ۷۶

جدول ۴-۱۰- فروض سه گانه برای قیمت آب برای سال های آتی.. ۷۶

جدول ۴-۱۱- مشخصات آماری ماهانه قیمت متوسط واقعی آب با فروض سه گانه. ۷۷

جدول ۴-۱۲- فروض متوسط برای نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی برای دورهی (۱۳۹۰-۱۳۹۲) ۷۸

جدول ۴-۱۳- مشخصات آماری مقادیر قیمت متوسط واقعی آب، نرخ تورم و درآمد سرانه واقعی برای دورهی (۱۳۹۰-۱۳۹۲) ۸۰

جدول ۴-۱۴- فرضیات پیش بینی متغیرها در سناریو (۱) ۸۰

جدول ۴-۱۵- فرضیات پیش بینی متغیرها در سناریو (۲) ۸۲

جدول ۴-۱۶- فرضیات پیش بینی متغیرها در سناریو (۳) ۸۳

جدول ۴-۱۷- فرضیات پیش بینی متغیرها در سناریو (۴) ۸۵

جدول ۴-۱۸- خلاصه پیش بینی تقاضای سرانه آب... ۸۷

جدول ۴-۱۹- فرضیات پیش بینی متغیرها در ۴ سناریو. ۸۸

جدول ۴-۲۰- نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون t برای توزیع دمای حداکثر. ۹۱

جدول ۴-۲۱- تغییرات میانگین بلند مدت دمای حداکثر ماهانه شبیه سازی شده تحت سه سناریوی اقلیمی در سال های محدوده ۱۴۵۹-۱۴۷۸، ۱۴۲۵-۱۴۴۴ و ۱۳۹۰-۱۴۰۹. ۹۶

جدول ۴-۲۲- تغییرات ماهانه سرانه تقاضای آب برای سه دوره ۲۰ ساله، سناریو A۱B, A۲, B۱. ۹۹

جدول ۴-۲۳- خلاصه پیش بینی احتمالاتی تقاضای سرانه آب سال ۱۳۹۰. ۱۰۶

جدول ۴-۲۴- خلاصه پیش بینی احتمالاتی تقاضای سرانه آب سال ۱۳۹۵. ۱۰۶

جدول ۴-۲۵- خلاصه پیش بینی احتمالاتی تقاضای سرانه آب سال ۱۴۰۰. ۱۰۷

جدول ۴-۲۶- خلاصه پیش بینی احتمالاتی تقاضای سرانه آب سال ۱۴۰۵. ۱۰۷

جدول ۴-۲۷- خلاصه پیش بینی احتمالاتی تقاضای سرانه آب سال ۱۴۱۰. ۱۰۸

جدول ۴-۲۸- مقادیر پارامترهای آماری متغیرها ۱۱۵

جدول ۴-۲۹- مقادیر پارامترهای آماری متغیرها ۱۱۷

فصل ۵: جمع بندی، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات ۱۲۰

مراجع ۱۲۶

پیوست ۱۳۴

جدول پ-۳– ۱- مقادیر بحرانی آزمون دوربین –واتسن.. ۱۴۱


فهرست اشکال

فصل ۱: مقدمه ۱

شکل ۱-۱- بخش های مختلف الگوریتم پیش بینی بلند مدت تقاضای آب سرانه. ۵

فصل ۲: سابقه مطالعات ۷

فصل ۳: روش تحقیق و مفاهیم پایه ۳۲

شکل ۳-۱- ساختار ریزمقیاس نمایی (Wilby & Dawson, ۲۰۰۴) ۴۲

شکل ۳-۲- نمایش شماتیک وضعیت چهار خانواده سناریوهای SRES. ۴۶

شکل ۳-۳- فرآیند شبیه سازی احتمالاتی.. ۵۱

فصل ۴: مطالعه موردی و نتایج ۵۳

شکل ۴-۱- موقعیت استان خراسان رضوی.. ۵۴

شکل ۴-۲- محدوده حوزه آبریز رودخانه کال شور (شرکت پارس کنسولت، ۱۳۸۳) ۵۶

شکل ۴-۳- موقعیت چاههای شهر نیشابور(شرکت پارس کنسولت، ۱۳۸۳) ۵۷

شکل ۴-۴- موقعیت مخازن شهر نیشابور (شرکت پارس کنسولت، ۱۳۸۳) ۵۸

شکل ۴-۵- مجموع تقاضای سرانه آب در سال (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷) ۶۰

شکل ۴-۶- میانگین قیمت متوسط پرداختی آب خانوار (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶) ۶۱

شکل ۴-۷- متوسط درآمد سرانه خانوار (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷) ۶۲

شکل ۴-۸- شاخص کالاها و خدمات مصرفی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷) ۶۲

شکل ۴-۹- تعداد با سوادان (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷) ۶۳

شکل ۴-۱۰- متوسط دمای حداکثر ماهانه (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷) ۶۴

شکل ۴-۱۱- مقایسه تقاضای سرانه آب مشاهداتی و پیش بینی شده برای دورهی (۱۳۷۶-۱۳۸۷) ۶۹

شکل ۴-۱۲- میانگین دراز مدت دمای حداکثر سالانه تولید شده تحت سناریوی A۱B در بازه زمانی ۲۰ ساله آتی ۷۲

شکل ۴-۱۳- نتایج پیش بینی درآمد سرانه واقعی با فروض سه گانه. ۷۴

شکل ۴-۱۴- نتایج پیش بینی شاخص تورم با فروض سه گانه. ۷۵

شکل ۴-۱۵- نتایج پیش بینی قیمت متوسط واقعی آب با فروض سه گانه. ۷۷

شکل ۴-۱۶- نتایج پیش بینی درآمد سرانه واقعی برای دورهی (۱۳۹۰-۱۳۹۲) ۷۸

شکل ۴-۱۷- نتایج پیش بینی CPI برای دورهی (۱۳۹۰-۱۳۹۲) ۷۹

شکل ۴-۱۸- نتایج پیش بینی قیمت واقعی آب برای دورهی (۱۳۹۰-۱۳۹۲) ۷۹

شکل ۴-۱۹- نتایج پیش بینی ماهانه سرانه تقاضای آب برای ساکنین شهر نیشابور با سناریو ۱ برای دورهی (۱۳۹۰-۱۴۱۰) ۸۱

شکل ۴-۲۰- نتایج پیش بینی سالانه سرانه تقاضای آب برای ساکنین شهر نیشابور با سناریو ۱ برای دورهی (۱۳۹۰-۱۴۱۰) ۸۱

شکل ۴-۲۱- نتایج پیش بینی ماهانه سرانه تقاضای آب برای ساکنین شهر نیشابور با سناریو ۲ برای دورهی (۱۳۹۰-۱۴۱۰) ۸۲

شکل ۴-۲۲- نتایج پیش بینی سالانه سرانه تقاضای آب برای ساکنین شهر نیشابور با سناریو ۲ برای دورهی (۱۳۹۰-۱۴۱۰) ۸۳

شکل ۴-۲۳- نتایج پیش بینی ماهانه سرانه تقاضای آب برای ساکنین شهر نیشابور با سناریو ۳ برای دورهی (۱۳۹۰-۱۴۱۰) ۸۴

شکل ۴-۲۴- نتایج پیش بینی سالانه سرانه تقاضای آب برای ساکنین شهر نیشابور با سناریو ۳ برای دورهی (۱۳۹۰-۱۴۱۰) ۸۴

شکل ۴-۲۵- نتایج پیش بینی ماهانه سرانه تقاضای آب برای ساکنین شهر نیشابور با سناریو ۴ برای دورهی (۱۳۹۰-۱۴۱۰) ۸۵

شکل ۴-۲۶- مقایسه پیش بینی سرانه تقاضای آب سناریو های ۱، ۲ ، ۳. ۸۶

شکل ۴-۲۷- مقایسه پیش بینی سرانه تقاضای آب سناریو های ۱، ۲ و ۳ بصورت ماهانه. ۸۷

شکل ۴-۲۸- مقایسه پیش بینی سرانه تقاضای آب سناریو های ۱، ۲ ، ۳ با سناریو ۴. ۸۹

شکل ۴-۲۹- مقایسه میانگین دمای حداکثر ماهانه مشاهداتی و تولید شده مدل LARS-WG در ایستگاه سینوپتیک نیشابور ۹۲

شکل ۴-۳۰- مقایسه میانگین بلند مدت دمای حداکثر ماهانه مشاهداتی با مقادیر شبیه سازی شده از مدل HadCM۳ تحت سناریوی اقلیمی A۱B در سال های محدوده ۱۴۵۹-۱۴۷۸، ۱۴۲۵-۱۴۴۴ و ۱۳۹۰-۱۴۰۹. ۹۳

شکل ۴-۳۱- مقایسه میانگین بلند مدت دمای حداکثر ماهانه مشاهداتی با مقادیر شبیه سازی شده از مدل HadCM۳ تحت سناریوی اقلیمی A۲ در سال های محدوده ۱۴۵۹-۱۴۷۸، ۱۴۲۵-۱۴۴۴ و ۱۳۹۰-۱۴۰۹. ۹۳

شکل ۴-۳۲- مقایسه میانگین بلند مدت دمای حداکثر ماهانه مشاهداتی با مقادیر شبیه سازی شده از مدل HadCM۳ تحت سناریوی اقلیمی B۱ در سال های محدوده ۱۴۵۹-۱۴۷۸، ۱۴۲۵-۱۴۴۴ و ۱۳۹۰-۱۴۰۹. ۹۴

شکل ۴-۳۳- مقایسه تغییرات میانگین بلند مدت دمای حداکثر ماهانه شبیه سازی شده تحت سناریوی اقلیمی A۱B در سال های محدوده ۱۴۵۹-۱۴۷۸، ۱۴۲۵-۱۴۴۴ و ۱۳۹۰-۱۴۰۹. ۹۵

شکل ۴-۳۴- مقایسه تغییرات متوسط ماهانه دراز مدت تقاضای سرانه آب، طی سه دوره ۲۰ ساله آتی، سناریو A۱B ۹۸

شکل ۴-۳۵- پخش عدم قطعیت متغیرهای مستقل از طریق مدل تقاضا نقطهای بمنظور پیش بینی احتمالاتی ۱۰۰

شکل ۴-۳۶- فرآیند شبیه سازی احتمالاتی.. ۱۰۲

شکل ۴-۳۷- توزیع نرمال.. ۱۰۲

شکل ۴-۳۸- توزیع یکنواخت... ۱۰۳

شکل ۴-۳۹- فاصله ی اطمینان ۹۰ درصدی پیش بینی سالانه تقاضای سرانه آب... ۱۰۹

شکل ۴-۴۰- مقایسه مقادیر مشاهداتی و فاصلهی اطمینان ۹۰ درصدی پیش بینی سالانه تقاضای سرانه آب ۱۱۰

شکل ۴-۴۱- مقایسه تقاضای سرانه آب مشاهداتی و پیش بینی شده برای دورهی تست ( ۲۲ ماه) ۱۱۴

شکل ۴-۴۲- مقایسه تقاضای سرانه آب پیش بینی شده با مدل استون گیری و شبکه عصبی برای دورهی ۱۳۹۰-۱۴۱۰ ۱۱۶

شکل ۴-۴۳- مقایسه تقاضای سرانه آب مشاهداتی و پیش بینی شده برای دورهی تست ( ۲۲ ماه) ۱۱۷

شکل ۴-۴۴- مقایسه تقاضای سرانه آب پیش بینی شده با مدل استون گیری و شبکه عصبی برای دورهی ۱۳۹۰-۱۴۱۰ ۱۱۸

فصل ۵: جمع بندی، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات ۱۲۰

مراجع ۱۲۶

پیوست ۱۳۴

شکل پ-۳– ۱- تابع توزیع تجربی برای صد داده به همراه یک تابع توزیع تجمعی منحنی نرمال.. ۱۳۸

نمایش کامل متن

نویسندگان

صادق بهبودیان باجگیران

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران - آب