تدوین برنامه استراتژیک ورزش شرکت های تابعه وابسته وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1983201
تاریخ درج در سایت: 1 خرداد 1403
مشاهده: 130
تعداد صفحات: 207
سال انتشار: 1394

فایل این طرح پژوهشی در 207 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

هدف از این تحقیق تدوین برنامه استراتژیک ورزش وزارت نیرو بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بود که مطابق با اصول مطالعات کیفی استراتژیک انجام گردید. تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری تحقیق را مدیران و اعضای هیئت رئیسه ورزش وزارت نیرو و روسای انجمن ها، کمیته ها و گروه ها که مجموعا به تعداد ۱۲۰ نفر تشکیل دادند. نمونه گیری بصورت کل شمار انجام شد. اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها و مصاحبه های کیفی به تدوین فهرست اولیه SWOT انجامید به نحوی که شامل ۱۴ قوت، ۱۵ ضعف، ۷ فرصت و ۸ تهدید بود. این فهرست در شورای راهبری ورزش وزارت نیرو نهایی گردید و به ترتیب ۶ قوت، ۷ ضعف، ۵ فرصت و ۵ تهدید مورد تایید شورا قرار گرفت. با ارزیابی عوامل درون سازمانی و عوامل بیرونی آن، موقعیت استراتژیک ورزش وزارت نیرو در منطقه محافظه کارانه قرار گرفت و از مهم ترین استراتژی: تدوین و اجرای
برنامه های توسعه ورزش با تاکید بر ساختار سازمانی بوده است.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

فصل اول :کلیات پژوهش

مقدمه. ۲

۱.۱. بیان مسئله. ۳

۲.۱. اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۳.۱. اهداف تحقیق. ۷

۱.۳.۱. هدف کلی.. ۷

۲.۳.۱. اهداف اختصاصی.. ۷

۴.۱. پیش فرض های تحقیق. ۸

۵.۱. تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات.. ۸

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه. ۱۱

۱.۲. مبانی نظری.. ۱۱

۱.۱.۲. برنامه ریزی.. ۱۱

۲.۱.۲. انواع برنامه ریزی.. ۱۲

۳.۲.۲. تعریف و محتوای استراتژی.. ۱۴

۴.۲.۲. برنامه ریزی استراتژیک... ۱۵

۵.۲.۲. اصول برنامه ریزی استراتژیک... ۱۶

۶.۲.۲. محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک... ۱۷

۷.۲.۲. مدل های برنامه ریزی استراتژیک... ۱۷

۸.۴.۲. مدیریت استراتژیک... ۴۳

۹.۴.۲. ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک... ۴۵

۱۰.۴.۲. مراحل مدیریت استراتژیک... ۴۵

۳.۲. ساختارشرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۵۲

۴.۲. وظایف ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۵۳

۵.۲. اهداف ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۵۳

۱.۵.۲. اهداف اصلی.. ۵۳

۲.۵.۲. اهداف فرعی.. ۵۴

۶.۲. مباحث مربوط به وظایف و اختیارات وزارت نیرو. ۵۴

۷.۲. برنامه های استراتژیک نمونه. ۶۱

۱.۷.۲. برنامه استراتژیک ورزش انگلستان طرح ۲۰ ساله. ۶۱

۲.۷.۲. برنامه استراتژیک ورزش استرالیا ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹. ۶۷

۳.۷.۲. برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک ژاپن ( ۲۰۱۲- ۲۰۰۴ ) ۷۵

۴.۷.۲. برنامه استراتژیک فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی (FISU) ۷۹

۵.۷.۲. برنامه استراتژیک ورزش بین دانشگاهی کانادا (CIS) در سال های (۲۰۱۰-۲۰۱۴) ۸۱

۶.۷.۲. برنامه استراتژیک فدراسیون جودو کانادا (استان بریتیش کلمبیا) (۲۰۱۴- ۲۰۰۹) ۸۴

۷.۷.۲. طرح استراتژیک فدراسیون جودو کانادا (استان انتاریو) (۲۰۱۴-۲۰۱۲) ۸۸

۸.۷.۲. طرح استراتژیک فدراسیون جودو کانادا (استان ساسکچوان) (۲۰۱۶-۲۰۱۳) ۹۲

۹.۷.۲. طرح استراتژیک فدراسیون جودو استرالیا (۲۰۱۵-۲۰۱۲) ۹۳

۱۰.۷.۲. طرح استراتژیک فدراسیون جودو استرالیا (۲۰۱۱-۲۰۰۸) ۹۳

۱۱.۷.۲. طرح استراتژیک فدراسیون تکواندو استرالیا (۲۰۱۴-۲۰۱۱) ۹۴

۱۲.۷.۲. طرح استراتژیک فدراسیون تکواندو ایرلند (۲۰۱۵-۲۰۱۱) ۹۷

۱۳.۷.۲. برنامه استراتژیک تکواندو استرالیا (۲۰۱۶-۲۰۱۴) ۹۸

۱۴.۷.۲. طرح استراتژیک فداسیون تکواندو ایرلند (۲۰۱۶-۲۰۱۴) ۹۹

۱۵.۷.۲. طرح استراتژیک فداسیون کاراته کانادا (۲۰۱۴-۲۰۱۰) ۱۰۰

۱۶.۷.۲. برنامه استراتژیک فدراسیون جوجیتسو ایالات متحده امریکا (۲۰۰۸-۲۰۱۲) ۱۰۲

۱۷.۷.۲. برنامه استراتژیک فدراسیون آماتور سامبوی کانادا (۲۰۱۳-۲۰۱۶) ۱۰۵

۱۸.۷.۲. چشم انداز و اهداف انجمن ملی هنرهای رزمی کانادا (۲۰۰۵) ۱۰۷

۸.۲. پیشینه داخلی.. ۱۰۸

۱.۸.۲. برنامه استراتژیک ورزش جمهوری اسلامی ایران. ۱۰۸

۱.۱.۸.۲. ورزش همگانی.. ۱۰۹

۲.۱.۸.۲. ورزش تربیتی.. ۱۱۱

۳.۱.۸.۲. ورزش قهرمانی.. ۱۱۱

۴.۱.۸.۲. ورزش حرفه ای.. ۱۱۳

۵.۱.۸.۲. موقعیت استراتژیک طبقات ورزش... ۱۱۹

۶.۱.۸.۲. استراتژی های حاصله. ۱۲۱

۲.۸.۲.دیگر تحقیقات انجام گرفته داخلی.. ۱۲۵

۹.۲. جمع بندی.. ۱۳۲

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه. ۱۳۵

۱.۳. روش تحقیق. ۱۳۵

۲.۳. جامعه آماری و نمونه آماری.. ۱۳۵

۳.۳. روش جمع آوری اطلاعات.. ۱۳۶

۴.۳. فرایند انجام تحقیق. ۱۳۶

۵.۳. ابزارهای تحقیق. ۱۳۸

۱.۵.۳. پرسشنامه ها ۱۳۸

۲.۵.۳. ماتریس ارزیابی عوامل درونیIFEM ۱۳۸

۳.۵.۳. ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی EFEM ۱۴۰

۴.۵.۳. روایی و پایایی.. ۱۴۱

۶.۳. روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. ۱۴۲

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه. ۱۴۴

۱.۴. توصیف یافته های تحقیق. ۱۴۴

۱.۱.۴. توزیع و درصد فراوانی میزان تحصیلات نمونه آماری.. ۱۴۵

۲.۱.۴. توزیع و درصد فراوانی سابقه کار نمونه آماری.. ۱۴۵

۳.۱.۴. توزیع و درصد فراوانی رشته تحصیلی نمونه آماری.. ۱۴۶

۲.۴. بیانیه ماموریت ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۴۶

۳.۴. چشم انداز ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۴۷

۱.۳.۴. چشم انداز کیفی.. ۱۴۷

۲.۳.۴. چشم انداز کمی.. ۱۴۷

۴.۴. عیین SWOT ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۴۸

۵.۴. تعیین موقعیت استراتژیک ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۵۲

۶.۴. شناسایی استراتژی سازمان ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرواز طریق ماتریس SWOT. ۱۵۷

۷.۴. تعیین عوامل سازنده استراتژی ها ۱۵۹

۸.۴. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) ۱۶۰

۹.۴. اولویت بندی استراتژی ها ۱۶۲

۱۰.۴. عناوین برنامه های عملیاتی متناظر با استراتژی های سازمان. ۱۶۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه. ۱۶۶

۱.۵. خلاصه پژوهش... ۱۶۶

۲.۵. نتایج تحقیق. ۱۶۷

۳.۵. بحث.. ۱۶۹

۴.۵. تدوین موقعیت استراتژیک ورزش سازمان شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۷۲

۵.۵. نتیجه گیری.. ۱۷۶

۶.۵. پیشنهادات.. ۱۷۸

۱.۶.۵. پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. ۱۷۸

۲.۶.۵. پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. ۱۷۹

۷.۵. محدودیت ها ۱۷۹

منابع. ۱۸۱

پیوست ها ۱۸۷

چکیده انگلیسی


فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول ۱.۲. تعاریف دانشمندان مدیریت از واژه استراتژی.. ۱۴

جدول ۲.۲. گروه های ذینفع در مدل فریمن.. ۱۸

جدول ۳.۲. تعیین دوره عمر سازمان. ۲۴

جدول ۴.۲. تعیین وضعیت رقابتی سازمان. ۲۵

جدول ۵.۲. تعیین استراتژی های کلان از روی چرخه عمر پرتفلیو. ۲۶

جدول ۶.۲. کد نویسی برای انواع استراتژی ها ۲۷

جدول ۷.۲. ماتریس ADL.. ۲۸

جدول ۸.۲. مقایسه توان سازمان با توان رقبا ۳۰

جدول ۹.۲. خلاصه ویژگی های مدل های استراتژیک... ۳۲

جدول ۱۰.۲. ماتریس تحلیل SWOT. ۳۴

جدول ۱۱.۲. توسعه ی رویکرد « دو مسیری » ۶۵

جدول ۱۲.۲. ماتریس عوامل داخلی ورزش همگانی.. ۱۱۵

جدول ۱۳.۲. ماتریس عوامل خارجی ورزش همگانی.. ۱۱۵

جدول ۱۴.۲. ماتریس عوامل داخلی ورزش تربیتی.. ۱۱۶

جدول ۱۵.۲. ماتریس عوامل خارجی ورزش تربیتی.. ۱۱۶

جدول ۱۹.۲. ماتریس عوامل خارجی ورزش حرفه ای.. ۱۱۹

جدول ۱.۳. طبقات و تعداد جامعه و نمونه تحقیق. ۱۳۵

جدول ۲.۳. جدول امتیازدهی عوامل درونی.. ۱۳۹

جدول ۳.۳. جدول امتیازدهی عوامل بیرونی.. ۱۴۱

جدول ۱.۴. توزیع و درصد فراوانی گروه سنی.. ۱۴۴

جدول ۳.۴. توزیع و درصد فراوانی سابقه کار نمونه آماری.. ۱۴۵

جدول ۴.۴. توزیع و درصد فراوانی رشته تحصیلی نمونه آماری.. ۱۴۶

جدول ۵.۴. فهرست اولیه نقاط قوت ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۴۸

جدول ۶.۴. فهرست اولیه نقاط ضعف ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۴۹

جدول ۷.۴. فهرست اولیه فرصت های ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۴۹

جدول ۸.۴. فهرست اولیه تهدید های ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۵۰

جدول ۹.۴. فهرست نهایی قوت های ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۵۰

جدول ۱۰.۴. فهرست نهایی ضعف های ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۵۱

جدول ۱۱.۴. فهرست نهایی فرصت های ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۵۱

جدول ۱۲.۴. فهرست نهایی تهدیدهای ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۵۱

جدول ۱۳.۴. ماتریس عوامل درونی (محیط داخلی) ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۵۳

جدول ۱۴.۴. ماتریس عوامل بیرونی (مجیط خارجی) ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۵۵

جدول ۱۵.۴. عوامل سازنده استراتژی های شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۵۹

جدول ۱۶.۴. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM ( ویژه استراتژی های wo) ۱۶۱

جدول ۱۷.۴. استراتژی های برتر اولویت بندی شده ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۶۲

جدول ۱۸.۴. عناوین برنامه های عملیاتی ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۶۳


فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل ۱.۲. ماتریس مشاوران بوستون BCG.. ۲۱

شکل ۲.۲. موقعیت استراتژیک کسب و کار. ۲۲

شکل ۳.۲. مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن.. ۳۶

شکل ۴.۲. الگوی برایسون. ۳۸

شکل ۵.۲. مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید. ۴۱

شکل ۶.۲. مراحل تدوین و اجرای استراتژی از نظر اسلک... ۴۲

شکل ۷.۲. مدل برنامه ریزی استراتژی SPP. ۴۳

شکل ۸.۲. فرآیند مدیریت استراتژیک ۴۴

شکل ۹.۲. روش شناختی مطالعات برنامه استراتژیک ورزش انگلستان. ۶۲

شکل ۱۰.۲.اهداف کلی ورویکرد « دومسیری» ۶۶

شکل ۱۱.۲. ابعاد ارزشی در تکواندو استرالیا ۹۵

شکل ۱۲.۲. نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی.. ۱۲۱

شکل ۱.۳. فرایند تدوین برنامه استراتژیک ورزش شرکت های تابعه وابسته شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۳۷

شکل ۱.۴. موقعیت استراتژیک ورزش شرکت های وابسته تابعه وزارت نیرو. ۱۵۶

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

نویسندگان

انسیه ابولقاسم خان

کارشناسی ارشد (M. A) مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی

زینت نیک آئین

استاد راهنما

زهرا حاجی انزهایی

استاد مشاور