استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TAMAE-8-1_001

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

این مقاله به منظور معرفی و تبیین مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و بررسی نقش آن در تغییر وتحول استراتژیک سازمان ها انجام شده است. این مقاله از نوع تحقیقات کاربردی بوده و روش انجامآن توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای می باشد. همچنین ابزار گردآوری اطالعات فیشبرداری می باشد. در مفهوم استراتژی اقیانوس آبی، حوزه های کاری و خدماتی سازمان ها به دواقیانوس تشبیه شده است: اقیانوسهای آبی و اقیانوسهای قرمز. اقیانوسهای قرمز در واقع حوزههای شناخته شده هستند و نماد کلیه صنایع و خدماتی اند که امروزه موجود بوده و سازمان ها درآن به رقابت میپردازند. اقیانوسهای آبی نیز در واقع فضاهای شناخته نشده حوزه های کاری وخدماتی هستند و نماد کلیه حوزه هایی می باشند که در حال حاضر وجود ندارند. امروزه استراتژیکه سازمان را به سمت اقیانوس آبی رهنمون میسازد، استراتژی های سنتی همانند توسعه محصولو خدمات )اعم از خدمات انتظامی، شهری و...(، تنوع همگون، توسعه حوزه های کاری و خدماتی ،رسوخ در دیگر حوزه های کاری و خدماتی ، مشارکت، کاهش هزینه و واگذاری نبوده، بلکه نوآوریارزش آفرین به عنوان یک استراتژی است که با اتخاذ آن هزینهها کاهش پیدا کرده و هم زمان نیزبرای ذی نفعان سازمان ارزش بیشتری ایجاد میشود. از این رو استراتژی اقیانوس آبی عمدتا به»نوآوری ارزش« تکیه داشته و زمانی تحقق مییابد که یک کسبوکار به طور همزمان برای خود ومشتریانش ارزش های جدیدی را ایجاد نماید.

نویسندگان

مهدی استیفایی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی و بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

معصومه حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک ، دانشگاه مهر البرز

صالحه انگالی بوشهر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک ، دانشگاه مهر البرز