واکاوی تاثیر رفتار معلم، بر ارتقای مهارت های شناختی و فراشناختی دانش آموزان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEPACONF07_161

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

مهارت های یادگیری، ازجمله، شناختی و رفتاری ازجمله توانایی های مهمی است که تحت تاثیر رفتارهای آموزش دهندگان قرار می گیرد. ازاین رو این مطالعه با هدف واکاوی تاثیر رفتار معلم، بر ارتقای مهارت های شناختی و فراشناختی دانش آموزان به روش توصیفی- همبستگی (از نوع علی) انجام شد. جامعه آماری، کلاس های پایه ششم مدارس دخترانه مقطع ابتدایی شهر آباده بودند که تعداد ۳۰ مدرسه در مقطع ابتدایی دخترانه با ۱۵ نفر دانشآموز وجود داشت که با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای تک مرحله ای، ۱۰ مدرسه و در مجموع تعداد ۱۵۰ دانشآموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه های رفتار معلم و مهارت های شناختی (Kyriakides et al, ۲۰۲۰) و پرسش نامه مهارت های فراشناختی (et al, ۲۰۱۸ Aldrup) دانش آموزان بود که روایی محتوایی و پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تائید گردید. جهت آزمون کردن فرضیه ها در بخش آمار استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد دستاوردهای گذشته درسی معلمان، بر دستاوردهای فراشناختی دانش آموزان، دستاوردهای گذشته درسی معلمان، بر دستاوردهای فعلی دانش آموزان، دستاوردهای فعلی معلمان، بر دستاوردهای شناختی، نوع رفتار معلمان، بر دستاوردهای شناختی و نوع رفتار معلمان، بر دستاوردهای فراشناختی دانش آموزان تاثیر معنادار داشت (۰۰۱/۰>P). همچنین میانجی دستاوردهای فعلی درسی، بر دستاوردهای فراشناختی اثرگذار بود (۰۱/۰>P ). درنهایت، رفتارهای معلم (دستاوردهای فعلی، گذشته و نوع رفتار)، بر مهارت های شناختی و فراشناختی دانش آموزان دختر مقاطع ابتدایی شهر آباده تاثیر معنادار داشتند. از این رو به نظر می رسد توسعه و ارتقاء مهارت های شناختی و مهارتی آموزش دهندگان می تواند با استفاده از توسعه آموزش و رفتارهای معلمان موسوم به دستاوردهای گذشته و فعلی آن ها افزایش یابد.

نویسندگان

مرضیه حیدری

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

اسمعیل عسکریان

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

مجید عبدالهی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

خدیجه دادفر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران