تحلیل اثر فناوری بلاکچین بر توسعه سیستم های مالی بانک ها

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR02_224

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی اثر فناوری بلاکچین بر توسعه سیستم های مالی بانکها پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش ۴ بانک دولتی و ۳ بانک خصوصی در منطقه ۵ شهر تهران است. تعداد کارمندان در مجموع ۵۷۰ نفر است که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران ۲۲۹ نفر برآورد شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که از طریق طیف لیکرت نمره دهی شده است و پایایی آن از طریق آلفا کرونباخ سنجیده شد. برای سنجش متغیر امنیت و قابلیت اطمینان سیستم بانک، با ۴ سوال؛ متغیر صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها در فرآیندهای دفتر پشتیبان تراکنش گرا، با ۴ سوال؛ متغیر فعال نمودن مدل های درآمدی جدید، با ۴ سوال؛ متغیر بهبود کیفیت خدمات بانک ها با افزایش اعتماد و شفافیت، با ۴ سوال؛ متغیر امکان پذیر نمودن تعامل همتا به همتا بین مشتریان بدون واسطه، با ۴ سوال؛ متغیر خلق محصولات و خدمات جدید، با ۴ سوال؛ متغیر بلاک چین، با ۶ سوال؛ استفاده گردیده است. روش پژوهش حاضر،تحلیل توصیفی داده های پژوهش و تحلیل استنباطی می باشد با استفاده از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک (به وسیله نرم افزار SPSS۲۲ و PLS )، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر بلاک چین دارای بیشترین ضریب اثر کل بر خلق محصولات و خدمات جدید می باشد.

کلیدواژه ها:

فناوری بلاکچین ، توسعه عملکرد ، سیستم های مالی بانکها

نویسندگان

شهلا روشندل

دکتری، استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا، تهران، ایران

الهام ستاری

کارشناسی ارشد، دانشجو، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا، تهران، ایران