تبیین نقش رهبری اصیل بر هویت سازمانی در ادارات بیمه سلامت استان مازندران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR02_154

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین نقش رهبری اصیل بر هویت سازمانی در ادارات بیمه سلامت استان مازندران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان ادارات بیمه سلامت استان مازندران می باشند که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی با تخصیص متناسب ۲۲۵ نفر به عنوان آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و همکاران (۲۰۰۸) با پایایی ۰/۹۱۱ و همچنین پرسشنامه هویت سازمانی چنی (۲۰۰۰) با پایایی ۰/۹۱۷ می باشد. برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است و پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آژمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و آزمون رگرسیون ) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که رهبری اصیل و چهار مولفه آن (خودآگاهی، پردازش متوازن، چشم انداز اخلاقی و شفافیت رابطه ای) بر هویت سازمانی در ادارات بیمه سلامت استان مازندران تاثیر مبت و معناداری دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد شد مدیران ادرات بیمه سلامت استان مازندران در جهت ارتقای هویت سازمانی، به تقویت عواملی از قبیل چشم انداز اخلاقی، پردازش متوازن، خودآگاهی و شفافیت رابطه ای در سبک رهبری خود بپردازد.

کلیدواژه ها:

رهبری اصیل ، هویت سازمانی ، ادارات بیمه سلامت استان مازندران

نویسندگان

محمدعلی اقبال

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آاد اسلامی، چالوس، ایران

مهران مختاری بایع کلایی

استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران