بررسی تاثیر بازاریابی اثربخش بر تحریک پذیری مشتریان در شرکت های صنعتی استان ایلام

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR02_108

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

بازاریاب اثربخش، به عنوان روشی نوین مورد استفاده بسیاری از شرکت های موفق قرار گرفته است و نتایج مثبتب نیز به همراه داشته است و می تواند بیشترین تاثیر را بر موفقیت سازمان ها داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی اثربخش بر تحریک پذیری مشتریان در شرکت های صنعتی استان ایلام می باشد. این تحقیق از نظر نوع تحقیق جزء تحقیقات کمی به شمار می رود. از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است و از نظر شیوه انجام کار نیز یک تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مشتریان شرکت های صنعتی استان ایلام می باشد که با توجه به اینکه آمار دقیقی از آنها در دسترس نیست لذا تعداد جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته شده است. برای انتخاب نمونه نیز با توجه به جدول مورگان تعداد ۳۸۴ نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد. جهت سنجش متغیر بازاریابی اثربخش از پرسشنامه استاندارد زهره وندیان و همکاران (۱۳۹۲) و برای سنجش متغیر تحریک پذیری مشتریان نیز از پرسشنامه استاندارد ترکستانی و همکاران (۱۳۹۷) شده است. روایی محتوایی پرسشنامه تحقیق به تایید ۱۰ نفر از اساتید متخصص رشته مدیریت رسیده است و برای بررسی پایایی آنها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل استفاده شده است نتایج دادند که؛ بازاریابی اثربخش بر تحریک پذیری مشتریان در شرکت های صنعتی استان ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین رضایت مشتریان، فعالیت های یکپارچه بازاربی، جمع آوری اطلاعات بازاریابی، جهت گیری استراتژیک و کارایی عملیاتی نیز بر تحریک پذیری مشتریان در شرکت های صنعتی استان ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارند.

نویسندگان

وحید شرفی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران