اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بیله سوار

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PJLCO01_1437

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بیله سوار بود. مواد و روش کار: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان بیله سوار در سالتحصیلی ۹۶-۹۵ می باشد. نمونه آماری این پژوهش ۹۰ نفر( دو گروه آزمایشی ۶۰ نفر و ۳۰ نفر برای گروه گواه )می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پیشرفت تحصیلی و برای مداخلات درمانی از پکیج آموزشی راهبرهای فراشناختی و یادگیری استفاده شد. داده های پژوهش با روش های آمار توصیفی و استنباطی(آزمون تی و کوواریانس) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشانگر آن بودکه آموزش راهبردهای فراشناختی و راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی موثر می باشد، به عبارتی دانش آموزانی که در معرض مداخلات آموزشی راهبردهای فراشناختی و راهبردهای یادگیری قرار داشتند نسبت به دانش آموزان گروه کنترل نمرات بیشتری در پیشرفت تحصیلی کسب کرده بودند.این نتایج ضمن همسویی با یافته های پژوهشی دیگر، حاکی از این است که مداخلات آموزشی (راهبردهای فراشناختی و راهبردهای یادگیری)باعث افزایش و بهبود نمرات دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی می باشد. واژه گان کلیدی

کلیدواژه ها:

راهبردهای فراشناختی - راهبردهای یادگیری- پیشرفت تحصیلی – دانش آموزان

نویسندگان

بهناز پورشیرین بیله سوار

کارشناسی ارشد روانشناسی

حبیب طایر

کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت