اثربخشی راهبرد های فراشناختی بر بهبود نوشتن املا در کودکان دارای ناتوانی یادگیری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCONF10_179

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی راهبردهای فراشناختی بر بهبود توانایی یادگیری املا در دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری بود.روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه چهارم با ناتوانیهای یادگیری بود که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۰ نفر از دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری املا به صورت تصادفی انتخابشدند و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای شناسایی کودکان با ناتوانی یادگیری در املا، آزمون توانایی یادگیری املا بر روی آنهاانجام شد. پس از انتخاب گروه ها و اندازه گیری پیش آزمون توانایی املا، گروه آزمایشی آموزش راهبردهای فراشناختی را دریافت کرد. پس ازاتمام آموزش، آزمون توانایی یادگیری املا به هر دو گروه داده شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تفاوت های قابل توجهی در میانگیننمرات توانایی املا در گروه آزمایش وجود دارد. نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی به دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری، بهویژه در املا، عملکرد آنها بهبود یافته است.

نویسندگان

زهرا نادرطهرانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان