مقایسه سبک رهبری مراوده ایی و تحول گرا در میان مدیران مدارس دولتی و غیر انتفاعی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCONF10_111

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش مقایسه سبک رهبری مراوده ایی و تحول گرا در میان مدیران مدارس دولتی و غیر انتفاعی بود. تحقیق حاضر الحاظ هدف، کاربردی و ا لحاظ روش، علی مقایسه ای بود. جامعه آماری در این پژوهش تمامی معلمان ن و مرد دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی شهرستان بردسکن در سال تحصیلی ۱۴۰۲ بود. با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی طبقه ای ۶۰ نفر ( ۳۰ نفر و ۳۰ نفر مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها زا پرسش نامه چندعاملیرهبری MLQ استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان داد که بین مدیران زن و مرد و همچنین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درسبک های رهبری تفاوت معناداری وجود دارد. به این صورت که مدیران مرد بیشتر سبک رهبری مراوده ای و مدیران زن سبکرهبری تحول گرا را برای رهبری معلمان به کار بردند. همچنین میانگین مدارس دولتی در هر دو سبک رهبری تحول گرا و مراوده ایبالاتر ا مدارس غیرانتفاعی بود. اما فقط در سبک رهبری مراوده ای تفاوت معنادار بود.

کلیدواژه ها:

رهبری ، سبک رهبری تحول گرا ، سبک رهبری مراوده ایی

نویسندگان

مهدی کفاش

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکین

سیدکاظم حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبردسکن

محمد مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبردسکن