اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی با شدت بالا بر متغیرهای هماتولوژیکی کاراته کارهای نوجوان خرم آباد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA12_166

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف از پزوهش حاضر بررسی اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی با شدت بالا بر متغیرهای هماتولوژیکی کاراته کارهای نوجوان خرم آباد بود. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. ۱۶ کاراته کار مرد (با میانگین سنی ۱۴/۲±۵۶/ ۱۶، شاخص توده بدن ۲۱/۳±۹/۱۹)، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی (۸ نفر) و کنترل (۸ نفر) تقسیم شدند. پس از ارزیابیهای اولیه، آزمودنیها در یک جلسه برای خونگیری اولیه در آزمایشگاه حضور یافتند. ۲۴ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، نمونه گیری دوم انجام شد. پس از آشنایی آزمودنیها با تمرینات با وزنه، یک تکرار بیشینه برای هشت حرکت مورد نظر اندازه گیری شد. گروه تمرین به مدت ۱۲هفته و هر هفته سه جلسه به تمرین مقاومتی پرداختند و گروه کنترل در این دوره هیچگونه فعالیت ورزشی نداشت. از آزمون شاپپیرو-ویلک برای تعیین طبیعی بودن داده ها و برای مقایسه بین دوگروه از آزمون کواریانس استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد تمرین مقاومتی با شدت بالا در مقایسه با گروه کنترل تاثیر معنی داری بر متغیرهای هماتولوژیکی دارد و موجب افزایش سطوح شاخص های هماتولوژی (گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، پلاکت و گلبول های سفید خون) شد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد تمرینات مقاومتی میتواند موجب بهبودی معنی دار متغیرهای هماتولوژیکی کاراته کارهای نوجوان شود. بنابراین برخورداری از سطوح منظم تمرینات مقاومتی در کنار تمرینات تخصصی می تواند راه کار مناسبی برای تغییرات مطلوب شاخص های خونی ورزشکاران باشد.

کلیدواژه ها:

تمرین مقاومتی ، متغیرهای هماتولوژیکی و کاراته کا.

نویسندگان

مصطفی رشیدی

کارشناس ارشد رشته تغذیه ورزشی

مریم بازگیر

کارشناس ارشد فیزیولوژی