مقایسه مدل اصلی و مدل بهبود یافته FCD برای برآورد تاجپوشش جنگل های زاگرس شمالی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE07_257

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

چکیده مقاله:

تاجپوشش جنگل که در تعریف سطحی از جنگل است که توسط تاج درختان پوشیده شده است ، یکی از متغیرهای مهم برای ارزیابی جنگل هاست که کمی کردن و اندازهگیری آن با روشهای میدانی زمانبر و پرهزینه است . برای برآورد این ویژگی ، مدلی توسط محققان با نام Forest density model ارائه شده است که برخی مشکلات این مدل در نمونه بهینه شده آن برطرف شده است . اما این مدل بهینه شده تا کنون در جنگل های زاگرس ارزیابی نشده است . هدف این پژوهش ، مقایسه مدل اصلی و مدل بهبود یافته FCD برای برآورد تاجپوشش جنگل های زاگرس شمالی است . مدل FCD از چهار شاخص اصلی یعنی شاخص گیاهی پیشرفته (AVI)، شاخص خاک بدون پوشش (BI)، شاخص سا یه (SI) و شاخص حرارتی (TI) استفاده می کند در حالی که مدل بهبود یافته از شاخص NDVI بجای شاخص حرارتی وارد مدل شد ه است . برای مقایسه دو مدل، تراکم تاجپوشش جنگل های زاگرس شمالی با اعمال مدل FCD اصلی و مدل بهبود یافته بر تصاویر ماهواره لندست ۸ در مرداد سال ۱۴۰۱ محاسبه گردید. نتایج نشان داد در منطقه مورد مطالعه با پوشش انبوه، نیمه انبوه و تنک به ترتیب مدل FCD به م یزان ۴/۲۶ درصد، ۵۸/۱۵ درصد و ۱۸/۱۰ درصد نسبت به مدل اصلی بهبود یافت . با توجه به نتایج این تحقیق می توان بیان داشت که در مطالعات تاجپوشش جنگل در رویشگاههایی مانند زاگرس شمالی با استفاده از مدل FCD، استفاده از شاخص NDVI بجای شاخص حرارتی در برآورد سطح تاج پوشش تاثیر مثبت بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمد عباسی وند

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس

هرمز سهرابی

دانشیار، گروه جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس