مکانیابی کاشت زیتون در استان خوزستان با استفاده از پارامترهای توپوگرافی درمحیط GIS

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 36

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA07_028

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

چکیده مقاله:

بخش کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است و رشد اقتصادی کشوربدون رشد این بخش امکانپذیر نیست. بکارگرفتن اراضی کشاورزی براساس بهترینکاربری ، یکی از موثر تر ین راه های توسعه این بخش و مطلوب آن است . این پژوهش باهدف شناخت عرصه های طبیعی مستعد کاشت درخت زیتون با استفاده ازپارامترهای توپوگرافی مطلوب آن و در سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS ، صورتگرفته است. پارامترهای زمینی مورد استفاده در این تحقیق ، شامل سه پارامتر ارتفاعاز سطح دریا، درصد شیب و جهت شیب است که برای بررسی آنها از نقشه رقومیDEM استان خوزستان در سیستم مذکور استفاده شد. براساس نظر کارشناسان ومنابع کتابخانه ای ، شرایط مطلوب رشد درخت زیتون در سه زمینه ارتفاع ، شیب وجهت شیب بدست آمد و با استفاده از ابزار Reclassify در محیط GIS لایه بندیجدید صورت پذیرفت. در ادامه با همپوشانی و تلفیق لایه ها، نقشه نهایی مناطقمستعد کاشت درخت زیتون در استان شناسایی گردید. بر اساس نتایج این پژوهش۴۲,۲ درصد از مساحت استان دارای استعداد مناسب برای کشت این محصول است.

نویسندگان

علیرضا صالحی

استادیار گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج

آیت اله کرمی

دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

حسن بی نیاز

دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه یاسوج