بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس بر اشتیاق تحصیلی و یادگیری اثربخش دانش آموزان در درس ریاضی (مطالعه ی موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه ی اول شهرستان تربت حیدریه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HLSPCONF02_187

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1402

چکیده مقاله:

نظام آموزشی به مدرسه ای نیاز دارد که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان یادگیری پیوسته را فراهم کرده و فرصت های نوینی را در اختیار افراد برای تجربه زندگی در جامعه اطلاعاتی قرار دهد، به گونه ای که این فناوری نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساخت توانمندساز برای تعلیم و آموزش حرفه ای محسوب شود. به کارگیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش و پرورش، همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه ی شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است، این مدارس ازجمله نیازمندی های کلیدی جوامع دانش بنیان می باشند و رویکردهای توسعه ی مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال می کند. در این مقاله به بررسی نقش هوشمندسازی مدارس به عنوان فناوری نوین در اشتیاق تحصیلی و یادگیری اثربخش پرداخته می شود. روش انجام این پژوهش کمی می باشد. جامعه ی آماری شامل معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه می باشد که با استفاده از فرمول کوکران برای بررسی برای تعیین حجم نمونه۳۷۱ نفر به عنوان نمونه ی آماری در نظر گرفته شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و روش رگرسیون استفاده شده است. در این مقاله یک فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه ی فرعی مطرح شد که نتایج حاصل از تحلیل به تایید آنها اشاره دارد. فرضیه ی اصلی مطرح کننده ی این است که بین هوشمندسازی مدارس با اشتیاق تحصیلی و یادگیری اثربخش رابطه معناداری وجود دارد. در جدول تحلیل واریانس که معنی داری کل مدل را ارزیابی می کند مقدار معناداری کمتر از ۰.۰۵ می باشد، پس در سطح خطای ۰.۰۵ مدل معنادار می باشد. این بدان معناست که بین هوشمندسازی مدارس با اشتیاق تحصیلی و یادگیری اثربخش رابطه معناداری وجود دارد و اشتیاق تحصیلی و یادگیری اثربخش پیش بینی کننده نقش هوشمندسازی مدارس است.

نویسندگان

محبوبه نیکوتدبیر

کارشناسی حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه