راهکارهای عملیاتی دریافت مالیات بر خانه های خالی در ایران

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1935792
تاریخ درج در سایت: 21 اسفند 1402
مشاهده: 99
تعداد صفحات: 28
سال انتشار: 1402

فایل این طرح پژوهشی در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

باوجود بالاتر بودن نرخ رشد تولید مسکن از نرخ رشد خانوار در چند دهه اخیر، سیستم عرضه و تقاضا نتوانسته
تعادلی در بازار ایجاد کند. این امر باعث افزایش چشمگیر تعداد خانههای خالی شده است. این پدیده ریشه در
مشکلاتی همچون تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایهای و افزایش تقاضاهای سرمایهای و سوداگرانه و احتکار
مسکن توسط افراد، شرکتها و بانکها دارد. بروز این مشکل نه تنها باعث راکد ماندن بخش زیادی از ثروتهای
جامعه شده، بلکه با افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، آسیب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زیادی را
بهدنبال داشته است. هرچند قانون مالیات بر خانههای خالی سابقه ای طولانی در کشور دارد، ولی به عللی اجرایی
نشده است. اصلاحات این قانون در سال ۱۳۹۹ نیر نتوانسته مشکلات اجرایی آن را حل کند. این قانون با اجرای
ناقص در گام نخست و با اختلافنظرها در آییننامه اجرایی، کار خود را آغاز کرد و باگذشت بیش از دو سال از
آغاز اجرا، آوردهای تقریبا نزدیک به صفر )دودرصدی( داشته و برعکس اهداف تعیین شده بر بازار اجاره اثر
مثبتی نداشته است. دریافت مالیات برخانههای خالی، علاوه بر عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار مسکن،
متناسب سازی ساخت مسکن با نیاز واقعی کشور را نیز محقق میکند. بر اساس یافتههای این پژوهش، برای
اجراییکردن قانون مالیات بر خانههای خالی، استفاده از راهبردهایی همچون تغییر مجری، اصلاح نحوه شناسایی
خانههای خالی، اصلاح برخی از راههای مقابله با فرار از این مالیات مانند تغییر مدت زمان تعیین شده برای خانه
های خالی قابل استفاده است.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

فهرست مطالب ۱

خلاصه مدیریتی ۱

مقدمه ۱

مشکل خانههای خالی در ایران ۳

ریشههای بروز مشکل خانههای خالی در بازار مسکن ایران ۷

مالیات بر خانههای خالی بهعنوان یک مالیات تنظیمی ۹

ظرفیتهای درآمدی مالیات بر خانههای خالی ۱۱

سابقه قانون مالیات بر خانه های خالی در ایران ۱۵

دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی ۱۶

توصیههای سیاستی ۲۰

منابع ۲۶

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

مالیات بر خانه خالی ، مالیات تنظیمی ، اقتصاد مسکن.