(تاثیر رفتار و کنش های ناشی از فرسودگی شغلی کارکنان مدرسه بر عملکرد شناختی _ رفتاری دانش آموزان متوسطه اول ناحیه پنج اصفهان)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF04_055

تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی دقیق موضوع فرسودگی شغلی به عنوان یکی از مسائل مهم در مسیر شغلی هر فرد و بررسی نقش فرسودگی شغلی بر عملکرد شناختی – رفتاری دانش آموزان متوسطه است. پژوهش به شیوه تحلیل روایی و کتابخانه ای صورت گرفته و ابزار گردآوری داده ها، مطالعات گوناگون ، مشاهدات کیفی و یادداشتهای روزانه ۳ نفر از دانشجو معلمان رشته آموزش راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان بوده که در طی یک و نیم سال تحصیلی در ناحیه ۵ شهر اصفهان به کارورزی مشغول بوده اند. این دانشجو معلمان در طی جلسات کارورزی خود در بازه زمانی مذکور، شواهدی از فرسودگی شغلی را در میان کارکنان آموزشی مدرسه مشاهده کرده و متوجه تاثیر این مسئله بر نحوه عملکرد دانش آموزان مدارس مورد مشاهده شده اند. از طرفی با بررسی و مشاهده نمود های فرسودگی شغلی در پایان ترم مطالب مدنظر را مورد بازخوانی قرار داده و مفاهیم اصلی آن را استخراج و کدگذاری کرده اند. سپس این کدها را با توجه به اشتراک معنایی، در چارچوب مفهومی مورد بحث قرار داده اند. یافته ها مشخص می کند که این آسیب اجتماعی چالش های بسیاری در سطوح مختلف جامعه می آفریند. بر این اساس لازم است که به جنبه های گسترده این مفهوم توجه داشت؛ زیرا فرسودگی شغلی مسئله ای نیست که در لحظه و شرایط خاصی بوجود بیاید بلکه در طول مسیر طراحی شغلی فرد ایجاد شده و حاصل انتخاب های او در طول زندگی می باشد؛ اما دغدغه اصلی نویسندگان مقاله پیش رو این است که این فرسودگی ایجاد شده در کارکنان آموزشی به نحوی و بر اساس شرایطی که در مقوله های بعدی بدان پرداخته خواهد شد ، بر عملکرد شناختی رفتاری دانش آموزان تاثیرگذار خواهد بود.

نویسندگان

محمدرضا فولادی

(دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان)

علی کبیری

(دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان)

علیرضا علیدادی

(دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان)