بررسی نقش باورهای دینی و مذهبی بر ارتباط بین مکانیزم نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود رویکرد ذخایر زیان تسهیلات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAECONFE01_112

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1402

چکیده مقاله:

در زمان حاضر در بازارهای مالی نقش باورهای دینی و مذهبی بر ارتباط بین مکانیزم نظام راهبری شرکتی شرکت ها نقش موثری در امر فعالیت های مالی دارد که این خود موجب، رشد، مدیریت سود رویکرد ذخایر زیان تسهیلات در راستای پیشرفت و رشد، نیاز به توسعه فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری جدید می شود. ساختار بهینه نظام راهبری شرکتی در جهت تامین مالی افزایش مدیریت سود و کاهش ذخایر زیان شرکت ها مناسب می باشد، زیرا بودن نقش باورهای دینی و مذهبی مستقیما می تواند موجب موفقیت شرکت ها در امر سرمایه گذاری و نگاه های درست در جهت نظام راهبری شرکتی اعضای هئیت مدیره در جهت برنامه ریزی های مالی و افزایش سود می شوند. در واقع هدف از این پژوهش بررسی نقش باورهای دینی و مذهبی بر ارتباط بین مکانیزم نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود رویکرد ذخایر زیان تسهیلات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از تجزیه و تحلیل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ۱۴۰۱-۱۳۹۷ به بررسی می پردازیم. نمونه آماری پژوهش متشکل از ۶۵۰ شرکت می باشد. تجزیه و تحلیل داده به کمک نرم افزار Eviews۱۰ پرداخته شده است.به منظور بررسی اثرات همزمان کلیه متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته، علاوه بر رگرسیون جداگانه هر یک از متغیرهای مستقل، اقدام به انجام رگرسیون کلی متغیرها نیز گردید.یافته و نتایج پژوهش بیانگر این است که بین نظام راهبری شرکتی و شیوه های مدیریت سود با ضریب ۳.۳۲۷، بین استقلال کمیته حسابرسی و شیوه های مدیریت سود با ضریب ۴.۰۷۷، بین استقلال هیئت مدیره و شیوه های مدیریت سود ۶.۱۲۲، بین مدیریت سود و ذخایر زیان تسهیلات با ضریب ۴.۴۴۳، بین نظام راهبری شرکتی و ذخایر زیان تسهیلات با ضریب ۲.۴۳۰ رابطه معنی داری وجود دارد. در این میان نیز نتایج حاصله از این مطالعات گویای این است که بکارگیری برنامه ریزی تامین رفتار باورهای دینی و مذهبی به عنوان نهاد ناظر بر شرکت ها عمل می نماید که می تواند به طور موثر مکانیزم نظام راهبری شرکتی بر مدیریت سود رویکرد ذخایر زیان تسهیلات موثر می باشند.واژه های کلیدی:

نویسندگان

الهام گلچین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه غزالی، ایران

مهدی بشکوه

استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران