شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه((PMO و تاثیر آن بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 173

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICFUZZYS21_089

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و تاثیر آن بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کلیه مهندسان و تکنسین های مشغول به کار در پروژه های صنعت ساخت در شهر کرمان و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۵۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه زیرکزاده (۱۳۹۵) با روایی و پایایی به ترتیب۰/۸۷ و ۰/۸۴ استفاده شده است. برای شناسایی عوامل موثر بر طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه از روش دلفی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های استخراج شده با تلفیقی از آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها و همچنین آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. همچنین از روش مقایسه زوجی فازی (FAHP) برای رسیدن به اهداف تحقیق استفاده شد و نتایج این روش نشان داد به ترتیب مدیریت هزینه و مدیریت منابع انسانی، مدیریت ذینفعان، مدیریت ریسک، مدیریت زمان، مدیریت تدارکات بیشترین اولویت را بر طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه دارند.

نویسندگان

مجتبی سالاری

کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ، کرمان ، ایران

سیدرامین طباطبائی

دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران