بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS07_039

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

چکیده مقاله:

مقاله حاضر تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار داده است. پس ازبررسی مشخص شد که عدالت سازمانی دارای سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالتمراوده ای) است. سپس با طرح پرسش نامه ای در زمینه سه بعد عدالت سازمانی و جمع آورینمرات ارزش یابی عملکرد کارکنان، تاثیر این سه بعد بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد وکشاورزی استان تهران مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ادراکات کارکنان نسبتبه میزان رعایت عدالت توزیعی و رویه ای در این سازمان بر عملکرد آنان تاثیر داشته، اما ارتباطچندان قوی بین ادراکات کارکنان از میزان رعایت عدالت مراودهای و عملکرد کارکنان در اینسازمان پیدا نشد.

نویسندگان

سحر قلوبی

مدرس دانشگاه علمی وکاربردی تصمیم یار توس،مشهد،ایران

پروین شاکری قزلحصار

دانشجوی حسابرسی دانشگاه علمی وکاربردی تصمیم یارتوس،مشهد،ایران

نسرین نقدی

دانشجوی حسابرسی دانشگاه علمی وکاربردی تصمیم یار توس،مشهد،ایران

امید گل پرورمشهدی

دانشجوی حسابرسی دانشگاه علمی وکاربردی تصمیم یارتوس،مشهد،ایران