اثر سبک رهبری بر تدارکات سبز از طریق دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی با نقش میانجی قابلیت نوآوری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRHEMA02_098

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف: بررسی نقش قابلیت نوآوری و ارتباطات بازاریابی یکپارچه در تاثیرگذاری رهبری مراوده ای و رهبری تحو ل گرا بر خرید سبز در بین ، شرکتهای دانش بنیان بخش سلامت در پارک فناوری البرز روش : پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و و حیث روش تحقیقی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شرکتهای دانش بنیان بخش سلامت در پارک فناوری، البرز که حجم نمونه ۱۲۶ نفر از بین مدیران و کارشناسان آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار۲۴ SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS۳ Smart استفاده شده است. یافته ها: رهبری مراوده ای و تحول گرا بر خرید سبز تاثیر مثبت و معنی داری می گذارند. قابلیت نوآوری در رهبری مراوده ای و رهبری تحو ل گرا بر خرید سبز تاثیر غیر مستقیم و معنی داری داشته است.نتیجه گیری:. رهبری مراوده ای و رهبری تحو ل گرا به پیشبرد بازارها به سمت پایداری محیطی و تولید مزایای مثبت زیست محیطی کمک شایان می کند.

نویسندگان

محمود احمدشریف

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

شاهرخ فاتحی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس