ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای فرآیندهای اداری و مالی در کارآیی سازمانی کارکنان شهرداری سقز

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 150

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CUCONF11_033

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

چکیده مقاله:

اهمیت ارتقای فرآیندها در تعالی سازمانی و نیز جایگاه سیستم های پشتیبانی درادارهی امور سازمان ها بر کسی پوشیده نیست و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. لذا پژوهش حاضر بر آن شد تا ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای فرآیندهای اداری و مالی در کارآیی سازمانی کارکنان شهرداری سقز در سال ۱۴۰۲ در شهرداری سقز بررسی اجمالی را انجام دهد. بررسی مذکور با استفاده ا رویکرد کمی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل ۶۰۰ نفر از کارمندان شهرداری مرکزی شهرستان سقز بود که نمونه ی ۳۸۴ نفری پژوهش با استفاده از جدول مورگان گرجسی به صورت تصادفی از جامعه ی پژوهش انتخاب شد. پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی بوده از لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایش می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با استفاده از سوالات بسته به شکل طیف لیکرت و باز بود که با استفاده از پانل متخصصان روایی آن و نتایج آلفا بین ۵ / ۰ تا ۸ / نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه داشت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و همبستگی پیرسون رابطه ی بین متغیرهای پژوهش شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان از آن داشت که تفاوت معنی داری بین عوامل موثر بر کارآیی وجود داشت. بنابریان اولین مولفه ی ساختار مدیریت و رهبری و دمین مولفه ی توسعه و برنامه ریزی و سومین مولفه انگیزش تعهد کارکنان و چهارمین مولفه مهارت های کارکنان بودند که همبستگی پیرسون برای متغیرهای مذکور با کارآیی رابطه ی معنی دار و مثبت را تایید کرد. لذا فرضیه های پژوهش تایید شدند.

نویسندگان

فرهاد مرادی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، بودجه و مالیه ی عمومی

مفیده فقیهی

کارشناس مهندسی کامپیوتر، نرم افزار