تبیین مفاهیم و اصول محرمانگی در داوری های سرمایه گذاری های خارجی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_223

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

چکیده مقاله:

محرمانه بودن یکی از خصایص داوری می باشد که از آن به عنوان امتیاز این شیوه حل و فصل اختلاف در مقایسه با رسیدگیقضایی نیز یاد میشود. به خاطر حاکم بودن ویژگی محرمانگی بر داوری که موجب حفظ اسرار تجاری میشود، بازرگانان تمایلبه حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری دارند. اما امروزه خصیصه محرمانگی در داوری های مبتنی بر معاهده سرمایه گذاریبا تغییر و تحول همراه میباشد و وضعیت محرمانگی در این دسته از داوری ها متفاوت از داوری های صرفا تجاری میباشد.آنچهموجب تضعیف جایگاه محرمانه بودن و تمایل به سمت شفافیت شده، منافعی است که از شفاف ساختن داوری حاصل میشودو این منافع همان دلایلی هستندکه شفافیت داوری را توجیه می کند. در این میان، نفع عمومی موجود در داوریهای دولت-سرمایه گذار مهمترین دلیلی است که حرکت از محرمانگی به سمت شفافیت را توجیه مینماید. شفافیت داوری سرمایه گذاریاخیرا در قواعد داوری تنظیم شده از سوی موسسات داوری و معاهدات سرمایه گذاری بین دولتها منعکس گردیده است. محرمانهبودن یکی از خصایص داوری میباشد که از آن به عنوان امتیاز این شیو ە حل وفصل اختلاف در مقایسه با رسیدگی قضایینیز یاد میشود. به خاطر حاکم بودن ویژگی محرمانگی بر داوری که موجب حفظ اسرار تجاری میشود، بازرگانان تمایل به حلوفصل اختلافات خود از طریق داوری دارند. اما امروزه خصیصه محرمانگی در داوری های مبتنی بر معاهدە سرمایه گذاری باتغییر و تحول همراه میباشد و وضعیت محرمانگی در این دسته از داوری ها متفاوت از داوری های صرفا تجاری میباشد. آنچهموجب تضعیف جایگاه محرمانه بودن و تمایل به سمت شفافیت شده ، منافعی است که از شفاف ساختن داوری حاصل میشودو این منافع همان دلایلی هستند که شفافیت داوری را توجیه میکند. در این میان ، نفع عمومی موجود در داوری های دولت سرمایه گذار مهم ترین دلیلی است که حرکت از محرمانگی به سمت شفافیت را توجیه می نماید. شفافیت داوری سرمایه گذاریاخیرا در قواعد داوری تنظیم شده از سوی موسسات داوری و معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها منعکس گردیده است.

نویسندگان

حبیب اله فکری

دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی