تاثیر عملکرد مزارع کوچک و محدویت سرمایه گذاری بر اعتبار برند خاویار ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 121

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEM05_057

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

چکیده مقاله:

اگرچه هنوز مردمان بسیاری در جهان خاویار را صرفا با نام کشورهای ایران و روسیه می شناسند، اما امروز برندهای دیگری در جهان معرفی شده-اند که از ایران و روسیه سبقت گرفته و نرخ تولید و صادرات به مراتب بیشتری نسبت به ایران و روسیه دارند. به نظر می رسد این جا ماندن از عرصه تولید و صادرات جهان، به برند و اعتبار خاویار ایران لطمات بزرگی وارد نماید. برخی بر این عقیده اند که توسعه پرورش ماهیان خاویاری در مزارع کوچک در سال های اخیر سبب افت ارزش برند خاویار ایران شده است از اینرو، هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر دو عامل عملکرد مزارع کوچک و محدود سرمایه گذاری بر افت ارزش برند خاویار ایران می باشد. برای این منظور پرسشنامه پنج گزینه مبتنی بر طیف لیکرت تهیه و بین ۴۲ نفر از خبرگان، شامل تعدادی از پرورش دهندگان و کارشناسان مراکز پرورش ماهیان خاویاری و برخی از صادرکنندگان خاویار کشور توزیع گردید. پس از تایید روایی پرسشنامه از سوی خبرگان و پایایی پرسشنامه با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ برابر با ۸۱۱/۰ محاسبه و تایید گردید. بر اساس نتایج حاصل، بین عملکرد مزارع کوچک و محدویت سرمایه گذاری با برند خاویار ایران ارتباط معنی داری مشاهده گردید.

نویسندگان

سهراب علی محمدی کاکرودی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهر آستان، آستانه اشرفیه، ایران، صندوق.۴۴۴۴۱ – پستی: ۸۵۹۷۶ ، استادیار، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رش

کامران مهردوست شهرستانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهر آستان، آستانه اشرفیه، ایران، صندوق.۴۴۴۴۱ – پستی: ۸۵۹۷۶ ،

ایوب یوسفی جوردهی

استادیار، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵ – ۳۴۶۴.