بررسی امکان پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک با استفاده از زمین آمار(مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWMS-9-29_007

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1402

چکیده مقاله:

امروزه به دلیل کمبود آب در کشور به خصوص در مناطق خشک، مدیریت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی لازم و ضروریست. در این پژوهش تغییرات مکانی ویژگی های هدایت الکتریکی، سدیم، منیزیم، کلسیم، بی کربنات، سختی کل وکل مواد جامد محلول ۴۲ حلقه چاه عمیق واقع در دشت یزد اردکان در سال آبی ۹۰-۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور پهنه بندی ویژگی های کیفی آب از روش کریجینگ ساده استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل  برازش داده شده به واریوگرامCa ،TDS و ECگوسی است. یکسانی مدل واریوگرام این سه شاخص را می توان به وجود همبستگی معنی دار بین آن ها و تغییرات مکانی مشابه آن ها در آبخوان نسبت داد. بهترین مدل واریوگرام برای Na، Mg، HCO۳ و TH کروی تشخیص داده شد. دامنه تاثیر شاخص های مورد بررسی تقریبا بین ۵ تا ۱۰۴ کیلومتر بدست آمد. دامنه تاثیر پارامترهای EC، TDSو TH و نیز دامنه تاثیر Na و HCO۳ در دشت بسیار شبیه به هم بود. معیار RMSE برای تمام شاخص ها کمتر از ۴۰ درصد بوده که نشانه دقت تخمین است. همخوانی همبستگی مشاهدات و نقشه ها حاکی از دقت خوب مدل های واریوگرام و تخمینگر کریجینگ ساده در پهنه بندی شاخص های کیفی آب زیرزمینی دشت یزد  اردکان بود