تعیین شیوع افسردگی و برخی از عوامل موثر بر آن

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMWMI11_090

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

افسردگی در زنان میانسال بیشتر از سایر گروه های سنی می باشد. در بررسی توصیفی- مقطعی ۵۵۹۶ زن میانسال شهرستان فریمانبه روش نمونه گیری آسان انتخاب و اطلاعات از طریق پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر(K۶) گردآوری و با استفاده از آزمونهای ضریبهمبستگی Pearson و آزمون کای اسکویر در نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ۵ / ۵۷ % شهری، ۷ / ۸۸ % متاهل ، ۶ / ۹۱ %خانه دار و تنها ۲ / ۱ % دانشجو بودند. ۷ / ۱ لاغر ، ۹ / ۳۵ طبیعی، ۸ / ۳۹ اضافه وزن و ۷ / ۲۲ چاق بودند . تنها ۱ / ۲۳ % الگوی تغذیه مناسب داشتند.نتایج K۶ نیز نشان داد ۱ / ۱۰ % جنبه هایی از افسردگی داشتند. نتایج آزمون ۲X ارتباط معناداری بین دیسترس روانشناختی با محل سکونت،وضعیت تاهل، سن ، شغل ، تحصیلات ، نمایه توده بدنی و الگوی تغذیه و فعالیت بدنی را نشان داد (P<۰/۰۵). نتایج نشان داد که زنان شهری ،متاهل، جوان، خانه دار ، کم تحرک و چاق نسبت به سایر زنان میانسال دیسترس روانشناختی بالاتری دارند و از آنجا که این بیماری مرتبط باذهن است نه تنها سبب از بین رفتن خلق و خوی خوشایند در فرد میشود، بلکه میتواند در درک، تصمیمگیری و حتی سلامت جسمانی فرداختلال ایجاد کند، لذا لزوم مداخلات آموزشی و مشاوره ای ضروری می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

تکتم فرقانی

مرکز بهداشت فریمان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فریمان، ایران

بهاره شیرین

مرکز بهداشت فریمان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فریمان، ایران

عارفه ابوالحسن زاده

مرکز بهداشت فریمان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فریمان، ایران

سمانه داودی فریمانی

مرکز بهداشت فریمان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فریمان، ایران

فائزه ذاکردولت آبادی

مرکز بهداشت فریمان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فریمان، ایران

پریسا رضاپور

مرکز بهداشت فریمان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فریمان، ایران