تاثیر کرم ویتامین دی بر شدت استریای بارداری زنان نخست باردار: یک مطالعه کار آزمایی بالینی کنترل شده تصادفی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 176

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMWMI11_088

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: استریای بارداری از شیوع بالایی برخوردار است، از نطر زیبایی در اکثر زنان نگرانی های بسیاری ایجاد می کند وچالشهایی برای پیشگیری و درمان آن وجود دارد . مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر کرم ویتامین دی بر استریایبارداری زنان نخست باردار انجام شد.روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی است، که بر روی ۶۰ زن نخست باردار ۲۰ - ۱۸ هفتهمراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران از ۲۰ تیر تا ۲۰ دی ۱۴۰۱ ، انجام شد. نمونه گیری به روشمستمر، و تخصیص نمونه ها و پنهان سازی با بلوک تصادفی ۴ و ۸ تایی با سایت Seal envelop در ۲ گروه(مداخله کرم ویتامین دی ( ۳۰ نفر) و گروه کنترل کرم پایه (۳۰ نفر))انجام شد. کرم ها به مدت ۴ ماه روزانه، دوبار در روز هر ۱۲ ساعت با استفاه از بند انگشت، موضعی و به آرامی و بدون ماساژ بر روی ناحیه ی پوست شکم تاپوشش کامل آن ناحیه با لایه ی نازکی از کرم، استعمال می شد وتا زمان جذب کرم ناحیه پاک نمی شد. شدتاستریا با مقیاس atwal در قبل ، ۴ ، ۸ ، ۱۲ و ۱۶ هفته بعد از شروع مداخله، توسط پژوهشگر در درمانگاه پریناتولوژیمرکز، بررسی می شد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورتگرفت. در بخش آمار توصیفی از جدول توضیح فراوانی برای متغیرهای کیفی پژوهش و شاخص های عددی کمینه،بیشینه، میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی پژوهش استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون هایکای دو و دقیق فیشر برای بررسی متغیرهای کیفی در ۲ گروه و آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمالبودن متغیرهای کمی استفاده شد و در صورت نرمال بودن از آزمون تی مستقل و در صورت عدم نرمالیتی از آزمونناپارامتریک من ویتنی استفاده شد.یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات فردی و مامایی تفاوت معنی دار نداشتند (p>۰.۰۵). شدت استریا ۴ هفته بعد از مداخلهدر گروه ویتامین دی ۵ / ۸۸ درصد بدون اریتم استریا و ۵ / ۱۱ درصد اریتم متوسط داشتند. در گروه دارونما ۵۰درصد بدون اریتم استریا و ۳۳ / ۳۳ درصد اریتم متوسط و ۶۷ / ۱۶ درصد اریتم علامتدار داشتند. ۸ هفته بعد ازمداخله در گروه ویتامین دی ۸ / ۸۰ درصد بدون اریتم استریا و ۲ / ۱۹ درصد اریتم متوسط داشتند. در گروه دارونما۳۳ / ۳۳ درصد بدون اریتم استریا و ۶۷ / ۶۶ درصد اریتم متوسط داشتند. ۱۲ هفته بعد از مداخله در گروه ویتامیندی ۱ / ۷۳ درصد بدون اریتم استریا و ۹ / ۲۶ درصد اریتم متوسط مشاهده شد و در گروه دارونما ۳۳ / ۳۳ درصد بدوناریتم استریا و ۶۷ / ۶۶ درصد اریتم متوسط داشتند. در ۱۶ هفته بعد از مداخله در گروه ویتامین دی ۱ / ۷۳ درصدبدون اریتم استریا و ۱ / ۲۳ درصد اریتم متوسط و ۸ / ۳ درصد اریتم شدید داشتند. و در گروه دارونما ۶۷ / ۱۶ درصدبدون اریتم استریا و ۳۳ / ۸۳ درصد اریتم متوسط داشتند. داشتند. بین دو گروه، از نظر شدت استریا بارداری در تمامیزمان های پیگیری، اختلاف معنی دار وجود داشت . کرم ویتامین دی بر شدت استریا بارداری و کاهش آن تاثیرداشت (p<۰.۰۰۱).نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی ویتامین D در پیشگیری از استریای بارداری و شدت آن و همچنین ارزان، بی خطر و قابل قبولبودن آن برای زنان باردار، می توان آن را برای پیشگیری از استریای بارداری یا کاهش شدت آن توصیه کرد.

نویسندگان

حدیث طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. Orchid: ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۲۳۸-۵۵۴X

معصومه خیرخواه

دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ،گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری ، دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. Orchid: ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۹۷۶-۶۰۳۶

زهرا حاجی نقیبعلی حصاری

کارشناسی ارشد مشاوره مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، البرز ، ایران

علی قبادی

استادیار گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران Orchid: ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۳۱۱-۴۲۳۸

نوشین اشراقی

دانشیار گروه بیماری های زنان و زایمان، واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید اکبرآبادی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. Orchid: ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۱۷۱-۹۲۱۷

شیما حقانی

کارشناسی ارشد آمار زیستی مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. Orchid: ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۳۳۴-۹۷۵X