بررسی موفقیت تحول دیجیتال در صنعت بیمه با تمرکز بر نقش ارتباط بخشی و اهداف استراتژیک و تعهد مدیریت به عنوان محرک های کلیدی (مورد مطالعه: شرکت بیمه معلم)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL10_007

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

سازمان ها به طور فزاینده ای در موقعیت هایی قرار می گیرند که استفاده از فناوری های روز برای آن ها امری ضروری است و ازاین روست که جهت بقاء و دستیابی به موفقیت های رقابتی، به طور فزاینده ای به استفاده از فناوری های دیجیتال متعهد شده اند. به این منظور در این مطالعه ما به بررسی تاثیر موفقیت تحول دیجیتال در صنعت بیمه با تمرکز بر نقش ارتباط بخشی و اهداف استراتژیک و تعهد مدیریت به عنوان محرک های کلیدی در شرکت بیمه معلم پرداخته ایم. ما با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی داده های ۲۷۴ نفر از کارکنان بیمه معلم پرداختیم. روایی و پایایی داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت؛ بنابراین مقدار آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی و ضریب پایایی و بارهای عاملی در حد قابل قبول و بالاتر از ۷/۰ قرارگرفته است و روایی همگرای همه متغیرهای تحقیق بالاتر از ۵/۰در سطح قابل قبولی می باشد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که ارتباط بخشی بر تعهد مدیریت در دیجیتالی سازی تاثیرگذار است و همچنین نتایج نشان داد که تعهد مدیریت در دیجیتالی سازی بر اهداف استراتژیک تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع است که تعهد مدیریت در دیجیتالی سازی و اهداف استراتژیک بر موفقیت تحول دیجیتال در صنعت بیمه تاثیر معناداری دارد. نهایتا نتایج روشن کرد که تعهد مدیریت در دیجیتالی سازی رابطه بین ارتباط بخشی و موفقیت تحول دیجیتال در صنعت بیمه را میانجی گری می کند.

نویسندگان

مرتضی ظهرابی

شرکت بیمه معلم ، سرپرستی استان آذربایجان غرب