طراحی الگوی سرمایه اجتماعی درمدیریت درمان تامین اجتماعی با رویکرد ساختاری تفسیری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 124

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_401

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

چکیده مقاله:

سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین ارکان بخش نظام سلامت می باشد لذا پژوهش حاضر قصد دارد الگوی سرمایه اجتماعی در مدیریت درمان تامین اجتماعی شمال کشور را بررسی نماید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش اجرا توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی است . در تحقیق حاضر در مرحله کیفی تیم تصمیم به تعداد ۳۰ نفر بودند همچنین در مرحله کمی جهت گردآوری داده ها از جامعه آماری کارشناسان حوزه های مدیریتی و اجرایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در شمال کشور( به تعداد آنان ۴۰۰۰ نفر) استفاده گردید و نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان به تعداد۳۵۱ نفر تعیین گردید. بمنظور ارائه الگوی تحقیق در گام اول عناصر تشکیل دهنده الگوی کارآفرینی سازمانی از ادبیات نظری شناسایی شد و تعداد ۵۵ عامل فرعی در قالب ۵ عامل اصلی با روش دلفی بود. در گام بعدی به منظور ارائه مدل ساختاری از روش مدل سازی ساختاری تفسیری با نرم افزار pls بهره گرفته شد. طبق یافته های تحقیق الگوی سرمایه اجتماعی احصا گردید و نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل شناختی و عوامل فرهنگی در سطح یک و عوامل ارتباطی در سطح دو و عوامل ساختاری و عوامل اجتماعی در سطح سه قرار گرفتند.

کلیدواژه ها:

سرمایه اجتماعی ، ساختاری تفسیری ، مدیریت درمان تامین اجتماعی ،

نویسندگان

زهرا برقعی

گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

پرویز سعیدی

گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

روح اله سمیعی

گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران