مطالعه ی پدیدارشناسانه تجربه زیسته مدیران در اجرای موفق استراتژی فناوری اطلاعات: طراحی چارچوبی یکپارچه از پیشران ها، فرایند و پیامدها

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 80

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AICTI-15-55_006

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1402

چکیده مقاله:

استراتژ ی فناوری اطلاعات عامل کلیدی در بهبود فرآیند و عملکرد شرکت ها در بکارگیری فناوری اطلاعات میباشد . از اینرو، بس یاری از شرکت ها دارای فرآیند برنامهریزی راهبردی ه ستند اما فقط تعداد اندک ی از آنها موفق به اجرای کارآمد ا ستراتژ یها می شوند . لذا، هدف پژوهش حا ضر طراح ی چارچوب فرآیندی اجرای ا ستراتژ ی فناوری اطلاعات میبا شد؛ تا پی شران ها، فرآیندها پیامدهای اجرای اس تراتژی فناوری اطلاعات در سازمان ها شناسا یی نماید. پژوهش حاضر پژوهش ک یفی با رویکرد پدیدارشناسانه محسوب م یشود و به منظور گردآوری دادهها، با استفاده از نمونه گیری نظری با ۱۰ خبره وکارشناس حوزه فناور ی اطلاعات مصاحبه های باز و عمیق صورت گرفت و دادههای حاصل با رویکرد پدیدارشللناسللی در چارچوب ورودی- فرایند- پیامد مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایح تحلیل نشان میدهد، ورودیها تحت عنوان پیشللرانهای اجرای اسللتراتژی فناوری اطلاعات شللامل الزامات محیطی تداوم کسللو وکار، انسلل ام سلاختاری- للیلتمی، منابع انسانی فناور محور، رهبری اسلراتژیک فناوری اطلاعات، نیازمندیهای مهارتی و ارزشهای مشلتر میباشد. وجه دوم مدل اجرای اسللتراتژی فناوری اطلاعات ابعاد پایش و ابلاغ برنامه فناوری اطلاعات، تناسلو سللاختار ی، توسعه سیا ست های پ شت یبان، بودجهبندی و تخ ص یص منابع، آموزشهای متنا سو و تو سعه فرهنگ ان ام کار را شامل م ی شود . در نهایت پیامدهای اجرای استراتژ ی فناوری اطلاعات شامل پ یامدهای مرتبط با مالی، فرآیند داخلی، مشتر ی و رشد و یادگیری میباشد، دس ته بندی شدند.

نویسندگان

صفورا فیروزه

دانشگاه حضرت معصومه (س)