ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر محیط زیست روستایی استان اصفهان از دیدگاه ساکنین (مطالعه موردی:روستای حجت آباد)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 193

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCGTCONF02_005

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

چکیده مقاله:

گردشگری پدیده ای است کهن که از دیر زمان در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج ی مراحل تاریخی مختلف به موضوعی فنی،اقتصادی،اجتماعی و بوم شناختی تبدیل شده است.گردشگری روستایی نوعی گردشگری است که در نواحی روستایی انجام می شود.نواحی روستایی با توجه به شرایط خاص زیست محیطی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی آن،منبعی برای گردشگری است.منبعی که می تواند گردشگران را به نواحی روستایی جذب کند و توسط صنعت گردشگری برای اهداف اقتصادی بهره برداری شود. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر محیط زیست روستایی استان اصفهان از دیدگاه ساکنین (مطالعه موردی:روستای حجت آباد) می باشد نوع پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی -پژوهشی می باشد.جامعه آماری مورد پژوهش تعداد خانوارهای ساکن در روستای مورد نظر به تعداد ۲۸۹ نفر می باشد و تعداد نمونه برابر ۱۶۵نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. با مقدار آلفای کرونباخ ۰/۸۳ و با استعانت از مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی نتایج نشان می دهد که :با استناد به نتیجه ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری های بدست آمده برای اثرات مثبت و منفی گردشگری و محیط زیست، (۰/۰۰۰) = p و (۰/۰۱۴) = p که کوچکتر از ۰/۰۵ می باشند، درخصوص رابطه متغیرها، با اطمینان ۹۵ درصد و سطح خطای ۵ درصد می توان گفت که رابطه آماری معنی داری بین این متغیر هاوجود دارد. بدین ترتیب، فرضیه آزمون مبنی براینکه بین اثرات مثبت و منفی گردشگری و محیط زیست رابطه معناداری وجود دارد، تایید شده و درمقابل فرضیه صفر رد می شود.شایان ذکر است بین اثر منفی توسعه گردشگری بر محیط زیست روستا رابطه همبستگی بالاتری نسبت به متغیر دیگر دیده شد.

نویسندگان

معصومه ترکی هرچگانی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد ،ایران

حمید صابری

استادیار گروه جغرافیا،مرکز تحقیقات گردشگری،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران