مقایسه اثربخشی آموزش نظریه خود تعیین گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب دانش آموزان دارای اختلال بازی اینترنتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLEARNING03_045

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی آموزش نظریه خود تعیین گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدبر اضطراب دانش آموزان دارای اختلال بازی اینترنتی شهر تهران در نیم سال دوم ۱۴۰۱ می باشد.این پژوهشیک مطالعه نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری، دانش آموزان دارای اختلال بازی اینترنتی در شهر تهران خواهد بود. تعدادنمونه ۴۵ نفر(۱۵ نفر به ازاء هر یک از گروه های آزمایشی و کنترل) به این صورت که هر گروه از تعداد مساویدانش آموزان دارای اختلال بازی اینترنتی با بدون اختلال بازی اینترنتی تشکیل می شود به روش نمونه گیریهدفمند پس از احراز شرایط ورود به پژوهش انتخاب خواهند شد. سپس جلسات مداخلات درمانی طی ۹ جلسهدو ساعته و هر هفته یک جلسه اجرا شد (برای هردو مداخله درمانی جمعا ۱۸ جلسه دوساعته و هرهفته ۲جلسه). برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های آزمون اختلال بازی اینترنتی- ۲۰ و اضطراببک (۱۹۸۸) و پکیج های آموزش نظریه خودتعیین گری و درمان مبتنی برپذیرش و تعهد استفاده شد.جهتتجزیه و تحلیل داده ها ازشاخص و روش های آمار توصیفی وسپس از آمار استنباطی برای بدست آوردن تحلیلکواریانس به کمک نرم افزا ر- ۲۶ SPSS استفاده شد.

کلیدواژه ها:

آموزش نظریه خود تعیین گری ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، اضطراب دانش آموزان ، اختلال بازی اینترنتی