مدل مناسب نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDUJ-13-2_007

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف «ارائه مدلی برای نظام تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» در نظر گرفته شد. روش پژوهش؛ از نظر هدف ترکیبی از مدل های کاربردی و توسعه ای است. از نظر جمع آوری داده ها نیز، دارای رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مجموعه آمار توصیفی و استنباطی شامل جدول و نمودار فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده(AVE)، ماتریس جذر AVE، آزمون کولموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی (کومو، بارتلت)، تحلیل عاملی تاییدی، رتبه بندی فریدمن و t تک نمونه ای از طریق نرم افزارهای آماری ۲۱SPSS-v، Smart-PLS، Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که: عوامل تشکیل دهنده نظام تربیت معلم ایران دارای ابعاد فلسفه تربیت با ۵ مولفه، اهداف با ۵ مولفه، برنامه درسی با ۶ مولفه، ساختار سازمانی با ۶ مولفه و ارزشیابی کیفیت آموزش با ۷ مولفه می باشد. عوامل اثر گذاربر نظام تربیت معلم ایران دارای ابعاد سیاست های کلان اداری کشور با ۳ مولفه و برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آ.پ با ۴ مولفه و مدیریت حرفه ای با ۵ مولفه می باشد.

نویسندگان

لطف الله سمندری

دانشکده مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان زنجان، ایران

محمد رضا کرمی پور

دانشکده مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان زنجان، ایران

رسول داودی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، زنجان ، ایران

نقی کمالی

استادیار دانشکده مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان زنجان، ایران