بررسی رابطه بین خواص غیر ذاتی محصول غذایی سنتی (قاووت کرمان)با وفاداری مصرف کننده

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,497

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NADEV01_018

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1391

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین خواص غیر ذاتی محصول غذایی سنتی (قاووت کرمان) با وفاداری مصرف کننده در شهر مشهد انجام گرفته است. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشدو از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحقیقات میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه خریداران و مصرف کنندگان قاووت کرمان در شهرمشهد می باشند که به واسطه زیاد بودن حجم جامعه، بیشتر از فروشگاه های مرکز شهر، اطراف راه آهن، ترمینال و فرودگاه استفاده شده و جمعا 30 فروشگاه می باشد. از این تعداد و با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی ساده تعداد 384 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین بین خواص غیر ذاتی محصول غذایی سنتی (قاووت کرمان) باوفاداری مصرف کننده از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که بین خواص غیر ذاتی محصول غذایی سنتی (قاووت کرمان) با وفاداری مصرف کننده رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

نویسندگان

رستم پوررشیدی

استادیار. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

علیرضا عرب پور

استادیار. عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان،

علی اکبر غفرانی

دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان