تاثیر برنامه آموزشی مهارت های ارتباطی والدین بر میزان عزت نفس دانش آموزان دختر نوجوان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNTCONF06_027

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: عزت نفس قطعی ترین عامل در روند رشد روانی افراد و یکی از معیارهای سلامت روان می باشد. در دوره نوجوانی نقش والدین و مهارت آنان در برقراری ارتباط مثبت و سازنده با فرزند نوجوانشان بسیار حساس و حیاتی است . هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزشی مهارت های ارتباطی والدین بر میزان عزت نفس دانش آموزان دختر نوجوان است.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال ۱۳۹۷. در یکی از دبیرستان های دولتی شهرستان دماوند انجام شد. نمونه ها ۷۷ نوجوان دختر و والدینشان بودند که به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود. ابتدا درگروه کنترل و آزمون عزت نفس دانش آموزان دختر سنجیده شد. در گروه آزمون با توجه به نیازهای آموزشی والدین ۱۶ جلسه آموزشی طراحی و در قالب آموزش گروهی در گروه های ۱۰ نفره اجرا گردید. بعد از یک ترم تحصیلی دوباره عزت نفس در دو گروه سنجیده شد. داده ها با آزمون های ویلکاکسون من ویتنی و آنالیز کوواریانس توسط نرم افزار spss۲۲ تجزیه وتحلیل شدند.نتایج: آزمون من ویتنی قبل از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل از نظر میانگین نمره عزت نفس تفاوت معنی دار نشان نداد p=۰/۴۹ بعد از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل با توجه به آنالیز کوواریانس تفاوت معنی دار نشان داد p=۰/۰۰۱.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر که نشان دهنده تاثیر برنامه آموزشی مهارت های ارتباطی به والدین در افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر نوجوان بوده است پیشنهاد میگردد جهت ارتقا سلامت دختران نوجوان توجه ویژه ای به آموزش والدین بر اساس نیاز و خصوصیات دوران نوجوانی شود.

نویسندگان

نرگس نصیری نیا

دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ربابه معماریان

دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علی اکبر راسخی

دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران