مطالعه ی ارتباط چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان تربیت بدنی وزارت دفاع و سازمان های وابسته

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_092

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارائی هر کشور است که می تواند منجر به خلاقیت و کارآفرینی در جامعه شود. کارآفرینی به عنوان پدیده ای نوین در اقتصاد، نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از سویی سازمان ها و شرکت ها با رقابت فزاینده ی پایدار و نامطمئنی مواجه هستند که بواسطه ی نوآوری های فناورانه، تغییر محیط های بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت یافته است. لازمه ی واکنش موثر و مفید به این تغییرات و کسب مزیت رقابتی از فرصت های حاصل از آن ها، دستیابی به چابکی سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان تربیت بدنی وزارت دفاع و سازمان های وابسته صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و به شیوه پیمایشی است. حجم نمونه ی ۹۷ نفر به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. به منظور بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی از تحلیل پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که، بین متغیرهای چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی، رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد؛ ازاینرو می توان گفت، افزایش چابکی سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در کارکنان تربیت بدنی وزارت دفاع و سازمان های وابسته، تاثیر مثبت دارد.

نویسندگان

جلال گودرزی

دکتری مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

فرشته ربیعی

دکتری مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر