بررسی تاثیر کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی کشاورزی استان مازندران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 100

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_060

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای تعاونی کشاورزیاستان مازندران است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی استان مازندران به تعداد ۱۳۰ نفر بودند، حجم نمونه مطابق با جدول کرجسی و مورگان ۹۷ نفر تعیین شد و از روش تصادفی ساده، برای نمونهگیری استفاده شد. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری با نرم افزار Smart pls۲ انجام شد. نتایج نشان دادند که کارآفرینی اجتماعی بر بازاریابی کارآفرینانه تاثیر دارد. بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد. کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد. کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه تاثیر دارد.

نویسندگان

حمید رضائی

استادیار گروه کارآفرینی، موسسه آموزش عالی پارسا، بابلسر،ایران.

حسینعلی باقری مرمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، کارآفرینی کسب و کار جدید، موسسه آموزش عالی پارسا، ایران.