بررسی تاثیر فعالیت بازاریابی رسانه اجتماعی بر واکنش های الکترونیکی مشتری با میانجی گری اعتماد به برند (مورد مطالعه: فروشگاه دیجی کالا)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 148

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACONG10_026

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

چکیده مقاله:

رسانه های اجتماعی با هدف تسهیل ارتباط میان افراد و اشتراک گذاری مطالب به دنیای مجازی معرفی شدند. با پیشرفت فناوری، توجه مدیران بازایابی خرده فروشی ها جهت رشد و بهبود تجارت اجتماعی به آنها جلب شد. بر همین اساس هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر واکنش های الکترونیکی مشتری با میانجی گری اعتماد به برند مورد مطالعه: فروشگاه دیجی کالا است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها به صورت توصیفی همبستگی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان سایت دیجی کالا که از اپلیکیشن این سایت حداقل یک بار کالا یا خدماتی را خریداری کرده اند که براساس جدول مورگان تعداد ۳۸۴ نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان اجزای نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سوالی بومی سازی شده مبتنی برمقاله سئو و پارک (۲۰۱۸) و سئو و همکاران (۲۰۲۰) بوده است که روایی محتوا بر طبق نظر صاحب نظران و روایی سازه براساس تکنیک تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت؛ همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که به ترتیب برای متغیرهای بازاریابی رسانه اجتماعی، اعتماد به برند و واکنش الکترونیکی مشتری برابر (۰۸۹۱، ۰/۷۰ و ۰/۸۵ ) بدست آمد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده خواهد شد. نتایج حاصل بیانگر این بود که بین فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر واکنش های الکترونیکی مشتری و اعتماد به برند تاثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین اعتماد به برند بر واکنش های الکترونیکی مشتری تاثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر واکنش های الکترونیکی مشتری با میانجی گری اعتماد به برند تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی ، اعتماد به برند ، واکنش الکترونیکی مشتری ، دیجی کالا

نویسندگان

حامد حق طلب

استادیار گروه مدیریت، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران